วันนี้ ตรวจสอบสิทธิ์ เราชนะ รอบใหม่

เช็กด่วน! วันนี้ (19 มีนาคม 2564) ตรวจสอบสิทธิ์ เราชนะ รอบใหม่ สำหรับผู้ยื่น ทบทวนสิทธิ์ รับครั้งเดียว 7,000 บาท 25 มีนาคม นี้
วันนี้ ตรวจสอบสิทธิ์ เราชนะ รอบใหม่

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงคุณลักษณะในการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการ เราชนะครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ

1. การเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

2. การเป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมือง ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

3. การเป็นผู้มีเงินฝากเกินเกณฑ์ที่กำหนด ในระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 รวมถึงผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินปีภาษี 2562 เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 แล้ว ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังภาพ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ซึ่งได้แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ทางเว็บไซต์ เราชนะ.com โดยสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ (19 มีนาคม 2564) เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์ เราชนะ.com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หมายเลข 0-2111-1122

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ จะได้รับการโอนเงินตามสิทธิ์ จำนวน 7,000 บาท ในวันที่ 25 มีนาคม นี้ และสามารถใช้จ่ายวงเงินดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.4 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ กว่า 124,105 ล้านบาท โดยเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัด ที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่ง รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co