วันเข้าพรรษา 2564 วัดราชบพิธฯ งดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมพิธี

สำนักงานเลขานุการ สมเด็จพระสังฆราช ออกประกาศ แนวทางปฏิบัติ การจัดกิจกรรม วันเข้าพรรษา 2564 วัดราชบพิธฯ งดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมพิธี
วันเข้าพรรษา 2564  วัดราชบพิธฯ งดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมพิธี

(22 ก.ค.64) สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้ออกประกาศ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ที่ 4 / 2564 เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2564 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

อนุสนธิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง นั้น วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จึงกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาของพระอาราม อนุโลมแนวปฏิบัติของคณะธรรมยุต และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการเฉพาะสำหรับเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2564 ดังต่อไปนี้

1. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงงด เสด็จออกประทานพระวโรกาสให้พระเถรานุเถระเฝ้าถวายสักการะทำสามีจิกรรม ทั้งนี้ ในดิถีแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม 2564 วัดต่าง ๆ สามารถจัดที่ประดิษฐานพระรูปเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ในพระอุโบสถ อุโบสถ หรือสถานที่ที่เหมาะสม แล้วกระทำสามีจิกรรมต่อหน้าพระรูป โดยมิต้องเดินทางออกนอกวัด

2. งดการให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมพิธีอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และงดพิธีตักบาตรดอกไม้ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

3. ในดิถีแรม 5 ค่ำเดือน 8 ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม 2564 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จะประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ณ พระอุโบสถ แล้วทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ด้วยพระสูตรและพระปริตรตามระเบียบ แล้วเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศล ตามประเพณีคณะธรรมยุต เป็นการภายใน

อีจัน
www.ejan.co