สภาถก ปรับลด งบประมาณ ปี 65 ช่วยโควิด กว่า 16,000 ล้าน

รอถกกันเสร็จ! สภาถก ปรับลด งบประมาณ ปี 65 ช่วยโควิด กว่า 16,000 ล้าน
สภาถก ปรับลด งบประมาณ ปี 65 ช่วยโควิด กว่า 16,000 ล้าน

สภาถก ลดงบทุกกระทรวง กว่า 16,000 ล้าน ช่วยแก้ปัญหาโควิด

วันนี้ 18 สิงหาคม 2564 เพจเฟซบุ๊ก สำนักข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ข้อความ ระบุว่า “การประชุมสภาผู้แทนราษฏร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ในวาระ 2 และวาระ 3 ภายหลังที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีการปรับแก้เสร็จสิ้น

โดยมีการปรับลดงบประมาณ จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งสิ้น 16,362 ล้านบาท ซึ่งกรรมาธิการฯ มีมติให้ นำไปไว้ในงบกลางกรณี ฉุกเฉินเฉพาะโควิด

สำหรับหน่วยงาน ที่ถูกปรับลดงบประมาณสูงสุด อาทิ

- กระทรวงกลาโหม ปรับลด จำนวน 3,226 ล้านบาท เหลืองบประมาณ 92,753 ล้านบาท

- รัฐวิสาหกิจ ปรับลด จำนวน 2,231 ล้านบาท เหลืองบประมาณ 61,944 ล้านบาท

- กระทรวงศึกษาธิการ ปรับลด 1,950 ล้านบาท เหลืองบประมาณ 49,119 ล้านบาท

- กระทรวงสาธารณสุข ปรับลด 60 ล้านบาท เหลืองบประมาณ 37,540 ล้านบาท (งบประมาณที่ถูกปรับลดในส่วนนี้ไม่รวมถึงงบประมาณในส่วนรายจ่ายประจำของส่วนราชการ)

สำหรับขั้นตอนการพิจารณา หลังสภาฯ ลงมติในวาระ 3 วันที่ 20 สิงหาคมนี้ ในสัปดาห์หน้า วันที่ 23 - 24 สิงหาคม วุฒิสภาจะพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

โดยจะต้องพิจารณา ให้เสร็จภายใน 20 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างกฎหมาย จากสภาผู้แทนราษฎร

และเมื่อวุฒิสภาให้ความเห็นชอบแล้ว นายกฯ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 ตุลาคม นี้ ซึ่งเป็นวันเริ่มปีงบประมาณใหม่

คลิปอีจันแนะนำ
อีจัน
www.ejan.co