สันป่าตอง ขอความร่วมมือชาวบ้าน ม.7 ต.ทุ่งต้อม งดออกจากบ้านหากไม่จำเป็น หลังมีผู้ติดเชื้อโควิด 4 ราย

นายอำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ ออกประกาศขอความร่วมมือชาวบ้านงดเข้า - ออก ม.7 ต.ทุ่งต้อม หากไม่จำเป็น หลังมีผู้ติดเชื้อโควิด 4 รายและมีแนวโน้มเพิ่มอีก
สันป่าตอง ขอความร่วมมือชาวบ้าน ม.7 ต.ทุ่งต้อม งดออกจากบ้านหากไม่จำเป็น หลังมีผู้ติดเชื้อโควิด 4 ราย

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง ได้ลงนามในหนังสือประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันป่าตองเรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

โดยสาระสำคัญในหนังสือฉบับนี้ ระบุว่า ในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีคนติดโควิดจำนวน 4 ราย และคาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข ระงับ ยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันป่าตองจึงขอความร่วมมือดังนี้

1.ขอความร่วมมือประชาชน หย่อมบ้านสันจิกุ่ง ตั้งแต่ประปาหมู่บ้าน ถึง ทางแยกมะขามหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่จำนวนประมาณ 130 ครัวเรือน งดออกจากบ้าน เว้นแต่มีความจำเป็น เช่น ซื้ออาหาร ซื้อของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ ให้ออกจากบ้านได้เพียง 1 คน และใช้เวลาน้อยที่สุด โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่รวมทั้งให้ปฏิบัติตามหลักการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

2.ขอให้ประชาชนพื้นที่อื่น ห้ามเดินทางเข้าไปในพื้นที่ หย่อมบ้านสันจิกุ่ง ตั้งแต่ประปาหมู่บ้าน ถึง ทางแยกมะขามหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวิธีควบคุมเข้มงวด และสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางผ่านพื้นที่ดังกล่าว โปรดหลีกเลี่ยง

3.กำหนดให้ หย่อมบ้านสันจิกุ่ง ตั้งแต่ประปาหมู่บ้าน ถึง ทางแยกมะขามหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมเข้มงวด หากผู้ใดพบว่าตนเองมีอาการป่วยผิดปกติ ให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม.ในพื้นที่รับทราบโดยด่วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยประกาศฉบับนี้ มีผลบังคับตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2564 จนถึง 28 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

อีจัน
www.ejan.co