สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอความร่วมมือ วัด ทั่วประเทศ งดจัดกิจกรรมทุกชนิด ป้องกัน โควิด

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ออกหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ขอความร่วมมือ วัด ทั่วประเทศ งดจัดกิจกรรมทุกชนิด ป้องกัน โควิด
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอความร่วมมือ วัด ทั่วประเทศ งดจัดกิจกรรมทุกชนิด ป้องกัน โควิด

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ออกหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ขอความร่วมมือวัดทั่วประเทศ งดจัดกิจกรรมทุกชนิด ที่อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกทั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

โดยมีเนื้อหา ความว่า "ตามที่มีภาพปราะกฎตามสื่อสังคมออนไลน์ กรณี มีพระภิกษุ สามเณรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรณีดังกล่าว สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอความเมตตาพระคุณท่านแจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองในเขตปกครองพระคุณท่านทุกระดับชั้น ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

1.ให้ปฏิบัติตามมาตรการการคัดกรองผู้ขอบรรพชาอุปสมบท และให้ผู้ที่จะเข้ามาบรรพชาอุปสมบท แนบผลการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าอาวาส หรือพระอุปัชฌาย์อย่างเคร่งครัด

2.ขอความเมตตาพระคุณท่านงดจัดกิจกรรมทุกชนิดที่อาจนำมาซึ่งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หนังสือขอความร่วมมือต้นฉบับ
หนังสือขอความร่วมมือต้นฉบับภาพ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co