อย่าหาทำ! จงใจ ติดโควิด หวังเงิน ประกันโควิด คุก 3 ปี ปรับ 3 แสน

ฝากไว้เป็นความรู้… ผู้ที่ทำ ประกันโควิด แล้วจงใจ ติดโควิด หวังเคลมประกัน ผิดกฎหมาย ไม่ได้เงิน แถมถูกจับด้วย
อย่าหาทำ! จงใจ ติดโควิด หวังเงิน ประกันโควิด คุก 3 ปี ปรับ 3 แสน

การแพร่ระบาดของ โควิด ระลอกใหม่ในประเทศไทย ทำให้ขณะนี้มียอด ผู้ติดเชื้อโควิด พุ่งสูงต่อเนื่องทุกวัน และในสถานการณ์เช่นนี้ ทำให้หลายคนมองหา ประกันโควิด เพื่อเป็นหลักประกันในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ ติดโควิด

แต่รู้หรือไม่ว่า ถ้าหากคุณ จงใจ ติดโควิด เพื่อเอาเงินประกันนั้น มีโทษนะคะ!

28 มิ.ย. 64 ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม ได้โพสต์ให้ความรู้ว่า ประกันโควิด เป็นหลักประกันในความเสี่ยงที่จะติดโควิดโดยไม่ได้ตั้งใจ และกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้เอาประกันภัยที่สุจริตเท่านั้น หากผู้ที่ทำประกันภัยไว้หลายฉบับ และจงใจเอาตัวไปเสี่ยงให้ติดเชื้อ เพื่อหวังเงินเอาประกัน อาจเข้าเงื่อนไขการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตหรือเป็นการฉ้อฉลประกันภัยได้

การทำประกันเป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าเมื่อเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยเราก็มีประกันค่อยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้

แต่ถ้าทำประกันเพื่อหวังเงินประกันในทางทุจริตระวังจะติดคุกได้

ซึ่งเรื่องนี้ ศาสตราจารย์ จิตติ ติงศภัทิย์ ให้ความหมายทุจริตว่าคือ การกระทำด้วยความมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดภัยขึ้นโดยตรง หรือโดยลักษณะที่เห็นได้ว่าภัยนั้นเป็นผลอันจำเป็นต้องเกิดจากการกระทำอันนั้น

ขณะที่ ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ อธิบายความทุจริตว่า เป็นการกระทำที่มุ่งหมายให้เกิดวินาศภัยขึ้นเพื่อที่จะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันวินาศภัย

ฎีกา 1468/2521 วินิจฉัยว่า บริษัทโจทก์มีส่วนรู้เห็นให้มีการวางเพลิงเผาทรัพย์ของตนเพื่อหวังเงินประกัน ถือได้ว่าวินาศภัยครั้งนี้เกิดขึ้นโดยการกระทำโดยเจตนาของบริษัทโจทก์ผู้เอาประกันภัย บริษัทโจทก์จึงหมดสิทธิที่จะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย อีกนัยหนึ่งคือจำเลยผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดเพราะวินาศภัยเกิดขึ้นเพราะความทุจริตของบริษัทโจทก์ผู้เอาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 879

หากใครทำประกัน แล้วจงใจเอาตัวเองไปติดเชื้อ เพื่อเอาเงินประกัน ระวังจะไม่ได้ทั้งเงินและจะติดคุกนะคะ

สำหรับพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 มีด้วยกัน ดังนี้

มาตรา 114/4 ผู้ใดเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จในการเรียกร้อง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535

มาตรา 108/4 ผู้ใดเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริต หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จในการเรียกร้อง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 879 ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในเมื่อความวินาศภัยหรือเหตุอื่นซึ่งได้ระบุไว้ในสัญญานั้นได้เกิดขึ้นเพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์

ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในความวินาศภัยอันเป็นผลโดยตรงมาแต่ความไม่สมประกอบในเนื้อแห่งวัตถุที่เอาประกันภัย เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น

Related Stories

No stories found.