อุทยานวิทยาศาสตร์ ลดค่าบริการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19

อุทยานวิทยาศาสตร์ ลดค่าบริการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19
อุทยานวิทยาศาสตร์ ลดค่าบริการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19
ภาพ อีจัน

น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. เปิดเผยว่า อว. มีประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19 โดยกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

รวมถึงการขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายในกระทรวงฯ พิจารณาลดค่าเช่าพื้นที่แก่ผู้ประกอบการรายย่อย หรือลดค่าบริการต่างๆ ที่เรียกเก็บจากประชาชนตามความเหมาะสม และกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผอ.สนง.เลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผอ.สนง.เลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาพ สำนักงานปลัดกระทรวง อว.

สำนักงานปลัดกระทรวง อว. จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ให้บริการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมอย่างครบวงจร โดยมีบริการโครงสร้างพื้นฐานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกิจกรรมวิจัยพัฒนาของภาคเอกชน ได้แก่

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (จ.สงขลา)

ห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบเทคโนโลยีด้านต่างๆ

โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการ ประกอบด้วยการให้บริการพื้นที่บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและรับรองมาตรฐาน โรงงานต้นแบบ ห้องประชุม และพื้นที่พัฒนานวัตกรรมร่วมกัน เป็นต้น โดยเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2561จนถึงปัจจุบัน มีผู้ประกอบการใช้บริการพื้นที่เพื่อธุรกิจและการวิจัยพัฒนาประมาณ 100 ราย และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและบริการต่างๆ ในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมากกว่า 200,000 คน

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือภาพ สำนักงานปลัดกระทรวง อว.

ดังนั้นสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จึงร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค กำหนดมาตรการช่วยเหลือ ลดค่าบริการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ซึ่งใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) และภาคใต้ (จ.สงขลา) โดยยกเว้นค่าบริการพื้นที่/ห้องประชุม และลดค่าบริการสาธารณูปโภคและค่าบริการวิเคราะห์ทดสอบ/ห้องปฏิบัติการ/โรงงานต้นแบบ เหลือร้อยละ 50ให้กับผู้ประกอบการ เริ่มตั้งแต่วันนี้ –30 มิถุนายน 2564 และจะพิจารณาขยายมาตรการตามความเหมาะสมจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co