เชียงรายคุมโควิดเข้ม! 8 หมู่บ้าน ถูกสั่งห้ามเข้า - ออกโดยไม่จำเป็น
ภาพจากอีจัน

เชียงรายคุมโควิดเข้ม! 8 หมู่บ้าน ถูกสั่งห้ามเข้า - ออกโดยไม่จำเป็น

พ่อเมืองเชียงรายลงนามประกาศ สั่งห้ามเข้า - ออก 8 หมู่บ้านโดยไม่จำเป็น พร้อมกำหนดเวลาห้ามออกนอกเคหะสถาน

(6 พฤษภาคม 2564) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ลงนามในประกาศของจังหวัดเชียงราย เรื่องกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นจำนวนมาก

โดยสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ คือ การกำหนดมาตรการควบคุมโควิด-19 ในพื้นที่ตำบล หมู่บ้านในจังหวัดเชียงราย คือ

1.อำเภอแม่สาย ได้แก่

ตำบลเวียงพางคำ หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ

ตำบลโป่งผา หมู่ที่ 5 บ้านน้ำจำ

ตำบลแม่สาย หมู่ที่ 1 บ้านเมืองแดงใต้

หมู่ที่ 6 บ้านป่ายางชุม

2.อำเภอดอยหลวง ได้แก่

ตำบลหนองป่าก่อ หมู่ที่ 3 บ้านหนองป่าก่อ

3.อำเภอเวียงป่าเป้า ได้แก่

ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ หมู่ที่ 14 บ้านโป่งป่าตอง

4.อำเภอป่าแดด ได้แก่

ตำบลโรงช้าง หมู่ที่ 2 บ้านสันกอง

ตำบลป่าแดด หมู่ที่ 8 บ้านสีชุม

โดยกำหนดมาตรการควบคุม ดังนี้

1.ห้ามมิให้มีการเข้า - ออก หมู่บ้านโดยไม่จำเป็น หากมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางเข้าออกหมู่บ้าน ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ตั้งจุดตรวจคัดกรองและพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีไป

2.ห้ามมิให้ผู้ใดออกนอกเคหสถานระหว่าง 21:00 น. ถึง 05:00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

3.ห้ามการรวมกลุ่มสังสรรค์ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่า 2 คนขึ้นไป ยกเว้นเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวตามวิถีปกติประจำวัน

4.ให้ปฏิบัติตามมาตรการ D M H T T A ประกอบด้วย

D = Distancing เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น

M = Mask wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

H = Hand washing ล้างมือบ่อยๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ

T = Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการเพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย

T = Testing ตรวจหาเชื้อ โควิด-19

A = Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" และ "หมอชนะ" อย่างเคร่งครัด

5.ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งนี้

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณะชนหรือผลกระทบต่อประโยชน์ของสาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธี ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co