🔊 เช็กเลย! 5 กลุ่มยกเว้น ออกนอกเคหสถานในพื้นที่ 10 จว. ช่วงเคอร์ฟิว

เปิดชื่อ 5 กลุ่มยกเว้น ออกจากบ้านได้ ในพื้นที่ 10 จังหวัดตามกฎหมาย ช่วง เคอร์ฟิว
🔊 เช็กเลย! 5 กลุ่มยกเว้น ออกนอกเคหสถานในพื้นที่ 10 จว. ช่วงเคอร์ฟิว

หลังจากการประกาศ ล็อกดาวน์ พื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด โดยจะมีผลบังคับมาตรการนี้ในวันที่ 12 ก.ค. 2564

โดยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 64 เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 โพสต์ข้อความรายละเอียดเกี่ยวกับ กลุ่มที่ได้รับการยกเว้น สามารถเดินทางออกนอกเคหสถานได้ ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว ในพื้นที่ 10 จังหวัด มีรายละเอียดดังนี้

5 กลุ่มยกเว้น ออกนอกเคหสถานในพื้นที่ 10 จังหวัดตามกฎหมาย

1. สาธารณสุข - ผู้ป่วยที่ต้องไปพบแพทย์เพื่อรักษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านสาธารสุข

2. ขนส่งสินค้าเพื่อประชาชน - ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ สินค้าเพื่อส่งออกหรือนำเข้า

3. ขนส่งหรือขนย้ายประชาชน

- ผู้ปฏิบัติงานขนส่งสาธารณะ

- ผู้ขนส่งและผู้เดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยานหรือสถานีขนส่ง

- ผู้ขนส่งและประชาชนที่เดินทางไปยังที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว

หรือระบบแยกกักเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้นแรก

-ผู้โดยสารและผู้เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในเวลานั้น

4. บริการหรืออำนวยประโยชน์แก่ประชาชน

- ผู้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง หรือผู้ประสบภัย

- ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและอาหาร

- ผู้บริการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

- ผู้จัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

- ผู้บริการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงข่ายและอุปกรณ์ในการสื่อสารโทรคมนาคม

- ผู้บริการงานช่วยเหลือกู้ภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ

- ผู้บริการด้านธนาคาร ตลาดทุน การประกันภัย

- ผู้จำเป็นต้องดำเนินงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือต้องติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่

5. การประกอบอาชีพที่จำเป็น

- ผู้ทำงานตามรอบเวลา กะ หรือการทำงานตามผลัดเปลี่ยนเวรยาม หรือตามเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติของทางราชการและเอกชน

- การทำงานในโรงงาน งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษาหรืองานเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานได้

- งานดูแลรักษาความปลอดภัย งานด้านเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ การตรวจรักษาสัตว์

ถ้ามีความจำเป็นอื่น ให้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตามกฎหมายกำหนด

พื้นที่ 10 จังหวัดตามกฎหมายกำหนด

1. กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร

2. จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co