🔊 เช็กเลย! 5 กลุ่มยกเว้น ออกนอกเคหสถานในพื้นที่ 10 จว. ช่วงเคอร์ฟิว

เปิดชื่อ 5 กลุ่มยกเว้น ออกจากบ้านได้ ในพื้นที่ 10 จังหวัดตามกฎหมาย ช่วง เคอร์ฟิว
🔊 เช็กเลย! 5 กลุ่มยกเว้น ออกนอกเคหสถานในพื้นที่ 10 จว. ช่วงเคอร์ฟิว

หลังจากการประกาศ ล็อกดาวน์ พื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด โดยจะมีผลบังคับมาตรการนี้ในวันที่ 12 ก.ค. 2564

โดยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 64 เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 โพสต์ข้อความรายละเอียดเกี่ยวกับ กลุ่มที่ได้รับการยกเว้น สามารถเดินทางออกนอกเคหสถานได้ ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว ในพื้นที่ 10 จังหวัด มีรายละเอียดดังนี้

5 กลุ่มยกเว้น ออกนอกเคหสถานในพื้นที่ 10 จังหวัดตามกฎหมาย

1. สาธารณสุข - ผู้ป่วยที่ต้องไปพบแพทย์เพื่อรักษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านสาธารสุข

2. ขนส่งสินค้าเพื่อประชาชน - ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ สินค้าเพื่อส่งออกหรือนำเข้า

3. ขนส่งหรือขนย้ายประชาชน

- ผู้ปฏิบัติงานขนส่งสาธารณะ

- ผู้ขนส่งและผู้เดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยานหรือสถานีขนส่ง

- ผู้ขนส่งและประชาชนที่เดินทางไปยังที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว

หรือระบบแยกกักเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชั้นแรก

-ผู้โดยสารและผู้เกี่ยวข้องที่จำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในเวลานั้น

4. บริการหรืออำนวยประโยชน์แก่ประชาชน

- ผู้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง หรือผู้ประสบภัย

- ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและอาหาร

- ผู้บริการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบระบายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

- ผู้จัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

- ผู้บริการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงข่ายและอุปกรณ์ในการสื่อสารโทรคมนาคม

- ผู้บริการงานช่วยเหลือกู้ภัย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ

- ผู้บริการด้านธนาคาร ตลาดทุน การประกันภัย

- ผู้จำเป็นต้องดำเนินงานกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือต้องติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่

5. การประกอบอาชีพที่จำเป็น

- ผู้ทำงานตามรอบเวลา กะ หรือการทำงานตามผลัดเปลี่ยนเวรยาม หรือตามเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติของทางราชการและเอกชน

- การทำงานในโรงงาน งานก่อสร้าง งานบำรุงรักษาหรืองานเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินงานได้

- งานดูแลรักษาความปลอดภัย งานด้านเกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ การตรวจรักษาสัตว์

ถ้ามีความจำเป็นอื่น ให้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตามกฎหมายกำหนด

พื้นที่ 10 จังหวัดตามกฎหมายกำหนด

1. กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร

2. จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co