เช็ก ธนาคาร เข้าร่วม มาตรการพักหนี้ สู้โควิด

เช็ก รายชื่อ ธนาคาร ขานรับนโยบาย ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าร่วม มาตรการพักหนี้ สู้โควิด
เช็ก ธนาคาร เข้าร่วม มาตรการพักหนี้ สู้โควิด
มาตรการพักหนี้ สู้โควิดภาพ อีจัน

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในประเทศ ซึ่งกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย ได้กำหนดนโยบายให้ความช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อ โดยออกมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน
มาตรการพักหนี้ สู้โควิด

ทั้งนี้ธนาคารพาณิชย์หลายสถาบันต่างพร้อมใจกันขานรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ดังกล่าว ซึ่งทีมข่าวอีจันได้รวบรวมไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มาตรการเร่งด่วนช่วยลูกค้า SME และรายย่อย
มาตรการเร่งด่วนช่วยลูกค้า SME และรายย่อยภาพ Facebook : Krungthai Care

ธนาคารกรุงไทย

1.สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน (สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อ Home for Cash, สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน) จะได้พักชำระเงินต้น (ชำระเฉพาะดอกเบี้ย) นาน 3 เดือน หรือ ลดค่างวด โดยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ นานสูงสุด 12 เดือน หรือ พักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบี้ยบางส่วน สูงสุด 12 เดือน

2.สินเชื่อบุคคล วงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา ลดการผ่อนชำระลง 30% จากการผ่อนชำระตามสัญญากู้เดิม สูงสุด 6 เดือน

3.สินเชื่อบุคคล ประเภทวงเงินหมุนเวียน เปลี่ยนเป็นวงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา (Term Loan) 48 งวด หรือ ขยายระยะเวลาได้ตามความสามารถในการชำระหนี้

สำหรับลูกค้าธุรกิจ มี 4 มาตรการ คือ

1.มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู สำหรับผู้ประกอบการอัตราดอกเบื้ยพิเศษ 2 ปีแรก ไม่เกิน 2% ต่อปี ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 10 ปี เว้นได้รับดอกเบื้ย 6 เดือนแรก รวมได้ค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นานสูงสุด 10 ปี

2.มาตรการสำหรับสินเชื่อธุรกิจ SME จะมี 2 ส่วนตามวงเงินกู้

-วงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท สินเชื่อประเภท Term Loan พักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบื้ยสูงสุด 6 เดือน หรือขยายเวลาชำระหนี้สูงสุด 24 เดือน สำหรับสินเชื่อ P/N และ Trade Finance ขยายเวลาชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน

-วงเงินกู้ 20-500 ล้านบาท สินเชื่อประเภท Term Loan พักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะดอกเบื้ยสูงสุด 12 เดือน สำหรับสินเชื่อ P/N และ Trade Finance ขยายเวลาชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน

3.มาตรการพักทรัพย์พักหนี้ ช่วยเหลือลูกค้าที่มีหลักทรัพย์เป็นหลักประกัน ช่วงรอให้ธุรกิจกลับมาฟื้นตัว ธนาคารจะโอนทรัพย์ชำระหนี้และให้สิทธิ์คืนสินทรัพย์ในอนาคต ในราคารับโอนบวกต้นทุนการถือครองทรัพย์ (Carrying Cost) 1% ต่อปี บวกค่าดูแลทรัพย์ที่ธนาคารจ่ายตามจริง หักค่าเช่าทรัพย์หลังตีโอนที่ลูกค้าชำระมาแล้ว

4.มาตรการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง เน้นการให้ช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจ สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารมากกว่า 1 แห่ง และมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกธนาคาร ตั้งแต่ 50-500 ล้านบาทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและวิกฤติโควิค-19 โดยพิจารณาเงื่อนไขตามความสามารถของลูกค้า อาทิ ปรับลดหย่อนชำระ ยืดเวลาผ่อนชำระหนี้ เสริมสภาพคล่องให้ลูกค้า

มาตรการช่วยเหลือลูกค้า
มาตรการช่วยเหลือลูกค้าภาพ Facebook : KrungsriCard

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

1.ลูกค้า SME ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ละรายจะได้รับการพักชำระหนี้เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยแนวทางการเรียบเก็บเป็นไปตามนโยบายของธนาคาร และอัตราดอกเบื้ยจะเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ ไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยผิดนัด และการพักชำระหนี้นี้ไม่ถือเป็นเหตุแห่งการผิดนัดเงื่อนไขการชำระหนี้ตามสัญญา และไม่ถือเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

หากลูกค้าสินเชื่อ SME ที่ต้องปิดกิจการในพื้นที่ควบคุมฯ 10 จังหวัด รวมถึงที่อยู่นอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ เช่น ร้านนวด-สปา ร้านเสริมความงาม ร้านขายของในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น และไม่มีสถานะเป็น NPL ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ ติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารได้ตั้งแต่ 19 ก.ค. - 15 ส.ค. 2564

2.สินเชื่อส่วนบุคคล พักดอกเบี้ยและเงินต้นสูงสุด 2 รอบบัญชี

สำหรับผู้ที่มีบัตรเครดิต ซึ่งมีสถานะบัญชีปกติ และเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น อยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามประกาศของภาครัฐในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงสุด 10 จังหวัด โดยดอกเบี้ยยังคงคำนวณตามอัตราปกติแบบลดต้นลดดอก ทั้งนี้ สถานะบัญชีของลูกค้าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลง สามารถลงทะเบียนรับพิจารณาความช่วยเหลือผ่านทางศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ หรือแอปพลิเคชัน UChoose ตั้งแต่วันนี้ถึง 18 ส.ค. 2564 โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี

ส่วนมาตรการอื่นๆ ทางธนาคารจะมี 3 มาตรการ

มาตรการที่ 1 : มาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าทุกราย - ลดยอดชำระขั้นต่ำต่อเดือน ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตจากเดิม 10% เหลือ 5% ตามรอบบัญชี ถึง 31 ธันวาคม 2564 สำหรับลูกค้าทุกราย โดยมิต้องติดต่อแจ้งความจำนง

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลจากเดิม 5% เหลือ 3% ตามรอบบัญชี ถึง 31 ธันวาคม 2564 สำหรับลูกค้าทุกราย โดยมิต้องติดต่อแจ้งความจำนง

มาตรการที่ 2 : มาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ - ปรับลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ และขยายเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 99 เดือน สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ ในกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยลูกค้าต้องลงทะเบียนแจ้งความจำนง และจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษและลดภาระการชำระคืนด้วยการขยายเวลาการผ่อนชำระนานสูงสุด 48 เดือน

โดยผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลกรณียอดสินเชื่อคงค้างน้อยกว่า 30,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษและลดการผ่อนชำระขั้นต่ำเหลือเพียง 3% กรณียอดสินเชื่อคงค้าง 30,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และลดภาระการชำระคืนด้วยการขยายเวลาการผ่อนชำระนานสูงสุด 99 เดือน ลงทะเบียนรับพิจารณาความช่วยเหลือดังกล่าว ผ่านแอปพลิเคชัน UChoose ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธ.ค. 64

มาตรการที่ 3 : มาตรการช่วยเหลือสำหรับลูกหนี้ค้างชำระ - ปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือน โดยขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระนานสูงสุด 99 เดือน พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต และสำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล โดยลูกค้าสามารถแจ้งความจำนงมายังบริษัท

มาตรการช่วยเหลือพิเศษ
มาตรการช่วยเหลือพิเศษภาพ Facebook : SCB Thailand

ธนาคารไทยพาณิชย์

พักหนี้ 2 เดือน ตามมาตรการ ธปท. โดยได้รับสิทธิ์ทั้งนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการในพื้นที่ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของรัฐบาล โดยลูกค้าแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ส.ค. 2564 ผ่าน 2 ช่องทาง

1. SCB EASY APP

2. SCB Call Center โทร. 02-777-7777 เลือกเมนูมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าจากสถานการณ์โควิด-19 (กด 9)

มาตรการแบ่งเบาภาระหนี้ ลูกค้าธนาคาร
มาตรการแบ่งเบาภาระหนี้ ลูกค้าธนาคารภาพ Facebook : Bangkok Bank

ธนาคารกรุงเทพ

ช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการ SME และลูกค้ารายย่อย ในพื้นที่ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการควบคุมฯ ของรัฐบาลด้วยการพักชำระหนี้ 2 เดือน ผู้ได้รับผลกระทบสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือทางเว็บไซต์ และโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. ถึง 15 ส.ค. 2564

สินเชื่อบุคคล มาตรการช่วยเหลือที่ได้รับสิทธิอัตโนมัติ ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำจาก 10% เป็น 5% รวมถึงลดอัตราดอกเบี้ยจาก 18% เป็น 16%

ส่วนมาตรการช่วยเหลือที่ต้องลงทะเบียน ได้แก่

1.พักชำระหนี้ 2 เดือน มาตรการเพิ่มเติม เฉพาะลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จากสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการในพื้นที่ควบคุมฯ และนอกพื้นที่ควบคุมฯ

2.ลดดอกเบี้ยค้างชำระ โดยต้องชำระหนี้ตามปกติ โดยพิจารณาตามเขตพื้นที่ และผลกระทบที่ได้รับ

3.เปลี่ยนเป็นสินเชื่อผ่อนชำระไม่เกิน 72 งวด คิดดอกเบี้ยไม่เกิน 12% โดยพิจารณาตามเขตพื้นที่ และผลกระทบที่ได้รับ

4.ผ่อนชำระหนี้ระยะเวลา 36 เดือน ใช้วงเงินคงเหลือได้ โดยพิจารณาตามความสามารถในการชำระหนี้

5.ขยายวงเงินลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท จาก 1.5 เท่าเป็น 2 เท่า ชั่วคราว

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือและติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ สำนักธุรกิจและสาขาธนาคารทั่วประเทศ และบัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ 0-2645-5555

มาตรการแบ่งเบาภาระหนี้
มาตรการแบ่งเบาภาระหนี้ภาพ Facebook : KBank Live

ธนาคารกสิกรไทย

ประกาศมาตรการ พักชำระหนี้ 2 เดือน ให้ลูกหนี้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างที่ต้องปิดกิจการตามาตรการของรัฐบาล โดยผู้ที่ร่วมมาตรการนี้ได้คือ นายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการพื้นที่ควบคุม (10 จังหวัด) และลูกหนี้ที่ต้องปิดกิจการในพื้นที่นอกควบคุม เช่น ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม และลูกหนี้ไม่เป็น NPL ณ วันที่ลงทะเบียนมาตรการช่วยเหลือ โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564 ลูกค้า SME ติดต่อผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ K-BIZ Contact Center 02-8888822 ลูกค้ารายย่อย ติดต่อ K-Contact Center 02-8888888

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า
มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าภาพ Facebook : LH Bank

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ประกาศพักหนี้ 3 เดือน (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) ลำหรับลูกค้า SME และสินเชื่อรายย่อย ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการตามมาตรการของรัฐบาล ในพื้นที่ควบคุมและพื้นที่นอกควบคุม แจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือตั้งแต่ 19 ก.ค. - 15 ส.ค. 2564 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ผ่าน LH Bank Call Center โทร.1327 สำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบัญชี

มาตรการช่วยเหลือสินเชื่อรายย่อย
มาตรการช่วยเหลือสินเชื่อรายย่อยภาพ Facebook : GSB Society

ธนาคารออมสิน

พักชำระหนี้สูงสุด 6 งวด (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) โดยลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท และไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับผู้ได้รับผลกระทบทำให้ต้องเลิกกิจการ ถูกเลิกจ้าง ขาดรายได้ ฯลฯ (ยกเว้นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ) โดยพักเงินงวดผ่อนชำระให้สูงสุด 6 งวด เริ่มตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม 2564

โดยธนาคารแบ่งความช่วยเหลือเป็น 2 เฟส

-เฟสแรกวันที่ 25 กรกฎาคม 2564

-เฟสที่สองช่วงเดือนสิงหาคม โดยลูกค้าจะทยอยได้รับ SMS หรือ Notification แจ้งทางแอป MyMo ให้สามารถกดรับสิทธิ์เพื่อขอพักชำระหนี้ผ่านแอป MyMo จนเสร็จสิ้นกระบวนการ กรณีที่ลูกค้ายังไม่มีแอปพลิเคชัน สามารถดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งานด้วยตนเอง หรือ ติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

มาตรการเร่งด่วน พร้อมช่วยเหลือ
มาตรการเร่งด่วน พร้อมช่วยเหลือภาพ Facebook : ธกส BAAC Thailand

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.

พักชำระหนี้เงินต้นอย่างน้อย 2 เดือน หรือ 6 เดือนถึง 1 ปี ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกรตามความสมัครใจ โดยผู้มีสิทธิ์กว่า 2.82 ล้านราย พร้อมสนับสนุนสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ให้กับเกษตรกรรายย่อยและลูกจ้างภาคการเกษตร วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ส่งชำระคืน 3 ปี ปลอดชำระต้นเงินและดอกเบี้ยในช่วง 6 เดือนแรก รายละไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักประกัน

สนใจแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมโครงการผ่าน

1. LINE Official BAAC Family

2. เว็บไซต์ www.baac.or.th และ 3. Call Center 02-555-0555 จนถึง 31 ธ.ค. 2564

ธอส. รวมไทย สร้างชาติ 2564
ธอส. รวมไทย สร้างชาติ 2564ภาพ Facebook : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธ.อ.ส.

พักหนี้ 3 เดือน (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) ช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพ / ธุรกิจ / การค้า เนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด โดยจะช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ และลูกค้าที่มีสถานะ NPL หรือลูกหนี้ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้

หากสนใจ สามารถลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. Mobile Application GHB ALL

2. เว็บไซต์ธนาคาร https://www.ghbank.co.th

3. Line GHB Buddy สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือเว็บไซต์ ghbank.co.th

มาตรการช่วยเหลือ ห่วงใย ลูกค้าสินเชื่อรายย่อย
มาตรการช่วยเหลือ ห่วงใย ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยภาพ Facebook : ttb bank

ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือทีเอ็มบีธนชาต หรือ TTB

ประกาศพักหนี้ 2 เดือน (เงินต้นและดอกเบี้ย) สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งลูกค้าบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อบุคคล จะได้พักชำระหนี้ 2 เดือน

ส่วนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม ธนาคารจะมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย เช่น การลดยอดผ่อนชำระเหลือ 70% ของยอดผ่อนชำระปกติ หรือพักชำระเงินต้นโดยผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 เดือน หรือเปลี่ยนยอดคงค้างในบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสด เป็นยอดผ่อนชำระ 48 เดือน เป็นต้น

มาตรการสำหรับลูกค้าสินเชื่อเอสเอ็มอีที่มีวงเงินกู้ระยะยาว วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) และวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน ธนาคารจะพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดนาน 2 เดือน

มาตรการสำหรับลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ ทีทีบีไดรฟ์ โดยในกลุ่มรถยนต์ใหม่ รถยนต์ใช้แล้ว รถแลกเงิน และเล่มแลกเงิน (รถแลกเงินแบบลดต้นลดดอก) สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรงหรือต้องปิดกิจการ หรือไม่สามารถให้บริการได้ตามคำสั่งของ ศบค. ธนาคารจะมีมาตรการพิเศษ พักชำระค่างวดสูงสุดไม่เกิน 2 งวด

กลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อม ธนาคารจะพิจารณาลดค่างวด หรือขยายเวลาผ่อนชำระ หรือมาตรการอื่นๆ ผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของธนาคารและต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. - 15 ส.ค. 2564

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co