เช็ก ผลทดสอบ หน้ากากอนามัย เกินครึ่ง ตกเกณฑ์ มอก.

สภาองค์กรของผู้บริโภค เสนอหน่วยงานกำกับดูแลมาตรฐาน เช็ก หน้ากากอนามัย ชนิดใช้ครั้งเดียวหลังพบ เกินครึ่ง ผลทดสอบ ตกเกณฑ์ มอก.
เช็ก ผลทดสอบ หน้ากากอนามัย เกินครึ่ง ตกเกณฑ์ มอก.
สุ่มตรวจแมสก์ ตกเกณฑ์ มอก.ภาพ อีจัน

เนื่องจากช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ในช่วงต้นได้เกิดเหตุการณ์ หน้ากากอนามัย ขาดตลาดแต่ ณ ปัจจุบันนั้น หน้ากากอนามัย มีมากมายในท้องตลาด โดยที่เราสามารถซื้อหามาใช้ได้อย่างง่ายดายแต่หารู้ไหมว่า หน้ากากอนามัย นั้นมีคุณภาพเหมาะสมตรงต่อเกณฑ์มาตราฐานที่ควบคุมพียงใด เพราะที่ผ่านมาจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ในระลอกที่สามมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้จะปฏิบัติตามมาตรการดูแลตนเองอย่างครบถ้วน เช่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ด้านนอก ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่าง ทำงานที่บ้าน จึงมีข้อสังเกตว่า หน้ากากอนามัยที่ใช้กันทั่วไป อาจไม่มีประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด - 19

สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) และเครือข่ายนักวิชาการเพื่อผู้บริโภค (ANCA) ร่วมกันเรียกร้องให้มีการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ หน้ากากอนามัย ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เป็นสินค้าควบคุมมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ให้มีการติดตามตรวจ เช็ก คุณภาพผลิตภัณฑ์ มีการควบคุมฉลาก และมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน ทั้งนี้ เนื่องจาก ผลการทดสอบ หน้ากากอนามัย ที่วางขายตามร้านค้าทั่วไปจำนวน 60 ยี่ห้อ พบ เกินครึ่ง ตกเกณฑ์ ของหน้ากากอนามัยที่สุ่ม ทดสอบหลายยี่ห้อไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน มอก.

แบ่งเป็น หน้ากากอนามัย ระดับใช้งานทั่วไป จำนวน 14 ยี่ห้อ หน้ากากอนามัย ระดับใช้งานด้านการแพทย์ทั่วไป (Medical Grade) และหน้ากากอนามัยระดับใช้งานด้านการแพทย์ด้านศัลยกรรม (Surgical Grade) จำนวน 27 ยี่ห้อ และ หน้ากากกลุ่มอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ มาตรฐาน N95 หรือ KN95 จำนวน 19 ยี่ห้อ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคขนาดเล็ก (Filter Efficiency) ขนาด 0.1 ไมครอน และอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน รวมถึงการทดสอบความสามารถในการซึมผ่านของอากาศ (Air Permeability) หรือการทดสอบด้านการหายใจ (Pressure Difference)

หลังจากนั้น ได้นำผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่งตรวจ วิเคราะห์ ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. ที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มที่ 1 หน้ากากอนามัย ชนิดใช้ครั้งเดียว ส่วนกลุ่มที่ 2 คือ หน้ากากที่ระบุว่าเป็นกลุ่มอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ ชนิดกรองอนุภาค ที่ระบุมาตรฐาน N95 หรือ KN95 ตาม มอก. 2480 - 2562

จาก ผลการทดสอบ หน้ากากอนามัย ชนิดใช้ครั้งเดียว แบ่งประเภทตามมาตรฐาน มอก. 2424 - 2562 กลุ่มที่ 1 พบว่า ระดับใช้งานทั่วไป กำหนดให้หน้ากากอนามัย มีประสิทธิภาพการกรองอนุภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ค่าผลต่างความดัน ไม่เกิน 4.0 mm H2O/cm2 พบว่า มี 3 ยี่ห้อที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว ส่วนอีก 11 ยี่ห้อ ไม่ผ่านเกณฑ์

สรุปผลตรวจ หน้ากากอนามัย
สรุปผลตรวจ หน้ากากอนามัยภาพ FB: สภาองค์กรของผู้บริโภค

ส่วน หน้ากากอนามัย ระดับใช้งานด้านการแพทย์ทั่วไป (Medical Grade) และ ระดับใช้งานด้านการแพทย์ด้านศัลยกรรม (Surgical Grade) กำหนดให้ หน้ากากอนามัย มีประสิทธิภาพการกรองอนุภาค ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ค่าผลต่างความดันไม่เกิน 5.0 mm H2O/cm2 พบว่า มียี่ห้อที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 3 ยี่ห้อ และยี่ห้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์สำหรับ หน้ากากอนามัย ระดับใช้งานด้านการแพทย์ด้านศัลยกรรม มีจำนวน 24 ยี่ห้อ

สรุปผลตรวจ หน้ากากอนามัย
สรุปผลตรวจ หน้ากากอนามัยภาพ FB: สภาองค์กรของผู้บริโภค

กลุ่มที่ 2 หน้ากากที่ระบุว่าเป็นกลุ่มอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ ชนิดกรองอนุภาค ที่ระบุมาตรฐาน N95 หรือ KN 95 ที่มีข้อกำหนดตามมาตรฐาน มอก. 2480 - 2562 กำหนดประสิทธิภาพการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ผลต่างความดันไม่เกิน 35 mmH2O พบว่า ยี่ห้อที่ผ่านเกณฑ์มีจำนวน 7 ยี่ห้อ และมียี่ห้อที่ผ่านเกณฑ์แต่ไม่เป็นไปตามที่โฆษณา จำนวน 5 ยี่ห้อ ส่วนยี่ห้อที่ไม่ผ่านเกณฑ์สำหรับหน้ากากที่อยู่ในกลุ่มอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ยี่ห้อ

สรุปผลตรวจ หน้ากากอนามัย
สรุปผลตรวจ หน้ากากอนามัยภาพ FB: สภาองค์กรของผู้บริโภค

สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ได้มีการจัดเวทีกับหน่วยงานและส่งต่อข้อมูลที่ได้ เช็ก ผลการทดสอบ รายงานต่อหน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้ว เพื่อทำให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมกำกับการผลิตหรือการนำเข้าหน้ากากอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

สำหรับ หน้ากากอนามัย ทางการแพทย์ (Medical mask หรือ Surgical mask) และหน้ากากอนามัย ชนิด N95 หรือสูงกว่า ที่จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ทั่วไป มีมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กำหนดนั้น ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงจะต้องมาขออนุญาตกับ อย. ในส่วนของสถานที่ผลิตและนำเข้าก่อนที่จะผลิตหรือจัดจำหน่าย และตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงฉลากและเอกสารกำกับ

ข้อเสนอแนะที่เป็นมาตรการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ สอบ. จัดทำเพื่อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ มี 5 ข้อ ดังนี้

1) ให้สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) กำหนดให้ หน้ากากอนามัย แบบใช้ครั้งเดียวเป็น มาตรฐาน บังคับและมีบทกำหนดโทษในกรณีที่ ผู้ประกอบการทำการฝ่าฝืน ละเมิดสิทธิผู้บริโภค

2) ให้ อย. ดำเนินการเชิงรุกในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้า ให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

3) ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหา หน้ากากอนามัย ทางการแพทย์ สำหรับใช้ในโรงพยาบาลของรัฐ กำหนดมาตรฐานตาม มอก. 2424 - 2562 เป็นเงื่อนไขในการกำหนดคุณสมบัติของสินค้าในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่ผลิตหรือนำเข้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์แบบใช้ครั้งเดียว

4) ให้เจ้าของแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ มีมาตรการสนับสนุนการเสนอขาย หน้ากากอนามัย แบบใช้ครั้งเดียว เฉพาะที่ได้รับเครื่องหมาย มอก. เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เนื่องจาก หน้ากากอนามัย เป็นสินค้าที่มีผลกระทบกับสุขภาพและสวัสดิภาพของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และ

5) ให้ สคบ. ควบคุมฉลากบรรจุภัณฑ์ หน้ากากอนามัย แบบใช้ครั้งเดียว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อกำหนด เพื่อให้ ผู้บริโภค สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ถูกต้องตามการแบ่งประเภทของชั้นคุณภาพ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co