เช็ก !! มาตรการเยียวยา เพิ่มเติม 3,000 บาท นายจ้าง SME

เช็ก ด่วน!! คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ มาตรการเยียวยา เพิ่มเติม 3,000 บาท นายจ้าง SME เพื่อสนับสนุนการจ้างงานในระบบประกันสังคม กว่า 4 แสนราย
เช็ก !! มาตรการเยียวยา เพิ่มเติม 3,000 บาท นายจ้าง SME
มาตรการเยียวยา นายจ้าง SMEภาพ อีจัน

เพจเฟซบุ๊ก แจ้งข่าวประกันสังคม ได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพ สรุปมาตรการเยียวยาเพิ่มเติม ประกอบด้วย

-เยียวยาผู้ประกันตน/นายจ้าง 3,000 บาท

-เยียวยาเกษตรกร

-เยียวยาเด็กเล็ก 2,000 บาท

-มาตรการช่วยเหลือค่าน้ำ-ไฟฟ้า 1 ปี

มาตรการเยียวยาเพิ่ม
มาตรการเยียวยาเพิ่มภาพ Facebook : แจ้งข่าวประกันสังคม

โดยมติคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เห็นชอบโครงการเยียวยารอบใหม่ เพื่อสนับสนุนการจ้างงานของ SME ที่อยู่ในระบบประกันสังคมกว่า 4 แสนราย ซึ่งจะจ่ายเงินเยียวยาให้แก่นายจ้าง เพื่ออุดหนุนการจ้างงาน ตามจำนวนลูกจ้างคนละ 3,000 บาท นาน 3 เดือน จากจำนวนลูกจ้างสูงสุด 200 คน เท่ากับเดือนละ 600,000 บาท

สำหรับคุณสมบัตินายจ้างที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา ได้แก่

-ต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม

-มีการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย ไม่เกิน 200 คน

-ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในเดือนตุลาคม 2564

-รับเงินอุดหนุน ในเดือน 1-3 (ระหว่างพฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565)

โดยมีเงื่อนไขการจ่ายเงิน ดังนี้

-รัฐบาลจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงานให้แก่นายจ้าง ให้กับลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวนไม่เกิน 200 คน ในอัตรา 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

-เงินอุดหนุนคำนวณตามยอดการจ้างจริงทุกเดือน โดยพิจารณาจากจำนวนลูกจ้างที่นำส่งเงินสมทบประกันสังคม

-นายจ้างต้องรักษาการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 95% ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ

-หากมีการจ้างงานต่ำกว่า 95% จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น

-กรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริง ไม่เกิน 5% ของจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทย ณ วันเริ่มโครงการ

กำหนดวันจ่ายเงินอุดหนุน คือ วันทำการสุดท้ายของเดือน

-เดือนที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

-เดือนที่ 2 วันที่ 30 ธันวาคม 2564

-เดือนที่ 3 วันที่ 31 มกราคม 2565

Related Stories

No stories found.