เช็คเลย! รายชื่อผู้ได้สิทธิ์รับ กล่องกำลังใจ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้รับ กล่องกำลังใจ กับโครงการ แม่นมอีจัน ปี 2 ช่วยคนลำบากจาก โควิด
เช็คเลย! รายชื่อผู้ได้สิทธิ์รับ กล่องกำลังใจ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับ กล่องกำลังใจ ที่บรรจุ ข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยบรรเทาทุกข์คนลำบากจาก โควิด วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 50 รายชื่อดังนี้

1. มาลี เหลืองอ่อน

2. พลอย จีนอินทร์

3. ศศิวิมล ภูลายยาว

4. ประดิษฐ์ โตนสันเทียะ

5. ไพจิตร สร้างคำ

6. อพิญญา วงษ์น้อย

7. พนิดา พุทธสา

8. วิลัย ตีบไธสง

9. มีศักดิ์ เกื้อทอง

10. แวกือซง กาเซ็ม

11. บุษราคัม ปิ่นอ่อน

12. เสาวนีย์ ฉิมพาลี

13. วัชราพร มะลิคำ

14. ฐิติรัตน์ ปันแก้ว

15. ทองสุข เกี๋ยงแก้ว

16. รำพึง บุญรักษา

17. นิตยา สุขหล้า

18. คำสัน ศรีรัก

19. สมคิด เจิมไธสง

20. กชกร พรมจันทึก

21. ณิชารีย์ เจริญรัมย์

22. สุรพล นวลจันทร์

23. สิรินทรา จุรุทา

24. มาซูรา มะนุง

25. โศรยา ทันวัน

26. ธัญญารัตน์ สูทอก

27. พรฉวี ปาโหล

28. อัสรีนา ช่างเรือ

29. สุดารัตน์ พรหมประกาย

30. กัลย์สุดา กงแก้ว

31. ไตรรัก สุดเลิศธรรม

32. นูรอาซีกีน มายา

33. กิ่งดาว จิตมุ่ง

34. รอกายะห์ อาลีโต๊ะม

35. น้ำฝน อินตอง

36. จรรยา เพ็งทะเล

37. เขมรัฐ รัศมี

38. จำรัส เหลาอ่อน

39. ปัทมา บ่ายคล้อย

40. สมศักดิ์ มาตรมุนโท

41. สุพรรณิการ์ สุกไม่งอม

42. กรชวัล ยุหัง

43. ไอนีอาตีระ กาซอ

44. วณิดา ตรีเดช

45. มินตรา พรหมสาขา

46. วิราวรรณ มุทุตา

47. นันทนา โคตรคำภา

48. ประภารัตน์ ทองบุญ

49. เบญจมาศ แซ่อึ้ง

50. กุสุมา หาหมาน

รายชื่อผู้ที่ได้รับกล่องกำลังใจ เป็นข้าวสารอาหารแห้งและข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นกับทางมูลนิธิ ปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 44 ชื่อ

1. วรรณาพร ศรีวรรณวิเชียร

2. สอง สิงตะโคตร

3. สมพร เจริญสุข

4. อัสนา คงทอง

5. จรรยา คงสวัสดิ์

6. วรารัตน์ วงค์ตัน

7. รัศมี พรมยกบัตร

8. นูรีดา ดอเลาะ

9. ลักษณา แสนสุข

10. อภิญญา ป่ายกระโทก

11. ศิลา เพรียวพานิช

12. นูรีฮะห์ ปูผุ

13. พิรุณญา โกมลหิรัญ

14. ขวัญใจ บุญสมทบ

15. จิราภรณ์ ผิวงาม

16. ฤาชัย วุฒิเสน

17. กาญจน หงษ์แก้ว

18. เบญจวรรณ ลามี

19. วันทนานนท์ คำพรม

20. ธนิษฐา แจ่มแสง

21. ปาณิสา แซ่กือ

22. ปฏิมากร เบ็ญเจิด

23. กิม เสริฐวิชา

24. ทัชชณา ลักษณะดอน

25. พัสสอร สมสกุลบุญรัตน์

26. วิชาตรี สมฤดี

27. ไพรัตน์ บุญศิริ

28. กนกนิภา มีทองแสน

29. เนาวรัตน์ พุ่มพวง

30. ปริญญา บุทภา

31. กรรณิการ์ ปัญญานะ

32. ชรินรัตน์ นิ่มสุวรรณ์

33. ประคอง ช่วงไชย

34. สุกัญญา ภาคีทรง

35. สมลักษณ์ สนธิไทย

36. วิจิตรา โพธิ์ชัย

37. มัลลิกา ดาทอง

38. นิภาวัลย์ ธรรมสาลี

39. บวรนันท์ สีสาย

40. วรินญา พาฟิต

41. ชัยภูมิ จันท์มูล

42. อมิตตา ระเบียบ

43. สุวรรณทา เทวารัมย์

44. วราภรณ์ ท่อนแก้ว

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co