AD

เช็คเลย! รายชื่อผู้ได้สิทธิ์รับ กล่องกำลังใจ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้รับ กล่องกำลังใจ กับโครงการ แม่นมอีจัน ปี 2 ช่วยคนลำบากจาก โควิด
เช็คเลย! รายชื่อผู้ได้สิทธิ์รับ กล่องกำลังใจ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
AD

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับ กล่องกำลังใจ ที่บรรจุ ข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยบรรเทาทุกข์คนลำบากจาก โควิด จำนวน 50 รายชื่อดังนี้

1. วรรณวิษา มีรุ่ง

2. น.ส ลำไพร ชัยเสน

3. น.ส อุมา โอชารส

4. อรยา เถื่อนฮาวลา

5. วงเดือน.สีคำ

6. นูรี ประสมศรี

7. ศิริวัฒนา โชคเจริญนิรันดร์

8. น.ส. เพชรรัตน์ สุจดา

9. น.ส ยามีละห์ ยามูสะนอ

10. น.ส​ นูรมา​ มามะ

11. น.ส รอฮายา มะหลี

12. สุลัดดา ศรีปาน

13. น.ส.มนัสชนก มินาบูรณ์

14. นางสาวแสงรวี อยู่รึ

15. นายสุริยา แพนทิพย์

16. น.ส มารีแย ยูโซ๊ะ

17. น.ส กันตนา นวลจันทร์

18. นส.อัญชลี. เกีบรติปัญญากุล

19. น.ส รื่นฤดี จันทร์ฝาก

20. นิซากียะห์ นิเยะ

21. น.ส.พิชญาภา​ เพ็ชรดี

22. น.ส ฟาตีเมาะ ซาซู

23. พิมพ์รภัส ศรีสำอางค์

24. น.ส.วรรณิศา ได้ดี

25. อาทิตา เปลื่องมณี

26. น.ส.อินทิรา มารถโอสถ

27. น.ส.อัญชิสา ขาวสม

28. สุวชิชา ขันธไพรศรี

29. นาย มนตรี จำปาสุข

30. นางสายพราน น้อยจู

31. อารยา วงค์ศรีไสย

32. น.ส.กรชนก อารีกุล

33. อรวรรณ บุญใจ

34. นิภา จันทร์เพ็ง

35. น.ส.วารี หงส์วรรณะ

36. ธนัชญา ศรีวาปี

37. น.ส อัจฉรา ปานนอก

38. นูรฮาซีลา เจะวาหลง

39. น.ส อิสมีย์ กาเด

40. น.ส พรรณราย. ขำดำ

41. น.ส สมฤทัย จารย์ลี

42. น.ส สุมาลี สมุยทอง

43. น.ส.ณัฐนิชา ปานเงิน

44. จันทร์ฉาย ศรีมณีรัตน์

45. สงกรานต์ พุ่มทิม

46. ธัญวรัตน์ สินปรุ

47. น.ส.งามจิตร ศรีแก้วน้ำใส

48. น​ ส​ เพ็ญ​พักตร์​ แคล้ว​อ้อม​

49. จิตลัดดา​ เงาใส​

50. สายฝน จำนงค์ธรรม

รายชื่อผู้ที่ได้รับกล่องกำลังใจ เป็นข้าวสารอาหารแห้งและข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นกับทางมูลนิธิ ปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 61 ชื่อ

1 . เกศริน สิทธิ์น้อย

2 . นส.สุมาลี จิรสกุลดี

3 . นายประทวน มีสุข

4 . นส.อัมพร แจ้งขำ

5 . นายปรีชา ทองสุข

6 . นางเกียว แซ่บู๊

7 . นายแสงเมือง จิณกับ

8 . บัวลอน ปาโผ

9 . นางเล็ก ยามี

10 . นายสุวิทย์ พรมโตน

11 . นายสมชาติ เลี้ยงรักษา

12 . นส.เจนจิรา อุษาใจ

13 . นส.สุวนันท์ สิทธิ

14 . นางบัวผัน ฆะปัญญา

15 . นายมุข ศรีโนรัตน์

16 . นส.วรรณา พรมคำบุตร

17 . นายวัชรพล บรรณลือ

18 . นส.บุญนิษา พุธรบุรี

19 . นส.นงค์นาถ โพธิ์รัตน์

20 . นส.ปิยพร ปรินพร้าว

21 . นายสมศักดิ์ สะบันงา

22 . นส.จุฑามาศ ประอ้าย

23 . นายไกรวรรณ สว่างภพ

24 . นายสุภัทร ปัญญาใส

25 . นางแจ่มจันทร์ หวนคำ

26 . นางสนิท สิงห์ทองบุญ

27 . นายภัคพล ทองคำ

28 . นางสมควร ชาญตะบะ

29 . นายสำราญ สืบฝ่าย

30 . นายวิชัย คำฆ้อง

31 . นางสำเนียง อยู่เอี่ยม

32 . นส.อูใบด๊ะห์ ปอ

33 . นส.ทองดำ แก้วชนะ

34 . นส.สุกัญญา อินทร์เฉลิม

35 . นางจันทร์เพ็ญ เหมือนจำลอง

36 . นส.รื่นฤดี จันทร์ฝาก

37 . นส.สุกานดา หรอยเต้

38 . นาตยา เพิ่มพูลวิทยา

39 . น.ส.รัตนาภรณ์ เจ้าค้าพลู

40 . จิราพร พุ่มจันทร์

41 . นส.ณัฏฐณิชา แสงโพร

42 . นส.นรินทร์ ปิลกศิริ

43 . นส.ชโลธร สุภานันท์

44 . นส.สุพรรษา พรมนา

45 . จุฑารัตน์ บุญแก้ว

46 . นส.ปิยฉัตร หิรัญงาม

47 . นส.จารุวรรณ มนต์ททิพย์

48 . นายสมพงษ์ พระทองดี

49 . นส.มาลิณี สุพิพัฒน์

50 . สนม ปรานเพชร

51 . นส.ประนอม ปิจำปา

52 . น.ส.เพียงพร ปานสนั่น

53 . น.ส.ณิศา กูลศิริเนตร

54 . น.ส.กมลชก มณีชัย

55 . นส.แพรวา สมตัว

56 . เพชรฤดี ยอดคำตัน

57 . น.ส.สุพรรณี อรุณโชติ

58 . นส.สุนิทรา เว้นบาป

59 . นส.รันทนา วิงประโคน

60 . น.ส.เนตรชนกโหราศาสตร์

61 . นายณรงค์ชัย สายบุญมา

AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co