AD

เช็คเลย! รายชื่อผู้ได้สิทธิ์รับ กล่องกำลังใจ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้รับ กล่องกำลังใจ กับโครงการ แม่นมอีจัน ปี 2 ช่วยคนลำบากจาก โควิด
เช็คเลย! รายชื่อผู้ได้สิทธิ์รับ กล่องกำลังใจ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
AD

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับ กล่องกำลังใจ ที่บรรจุ ข้าวสารอาหารแห้ง ช่วยบรรเทาทุกข์คนลำบากจาก โควิด จำนวน 50 รายชื่อดังนี้

1. น.ส สุรีพร คำเสียง

2. น.ส มาลินี คมทอง

3. นายซานูซี ตูแวมะ

4. วรรณวิสา หงส์ตระกูลชัย

5. ศรินยา ลาภจิตร

6. ยามีล๊ะ กอฮิง

7. ซูกีรา มะแซ

8. นส.ฮามีรา กาเซ็ม

9. น.ส พิมพ์ลดา มิกราช

10. ฐิติชา เหลืองอ่อน

11. วีรยุทธ คำพุฒ

12. นส.พุธศรา พรมพา

13. น.ส.ซารีนา สะมะแอ

14. นิตยา ธนนิมิตประเสริฐ

15. นายจักรกฤษณ์ จีนอินทร์

16. น.ส. สายฝน ยมภูมี

17. น้ำทิพย์ สิงห์เถื่อน

18. น.ส สาฟูร่า อาแซ

19. นาย ยูโส๊บ โต๊ะหีม

20. ศศิชา แสงสว่าง

21. สายรุ้ง จุรินทร

22. ชุลีกร จันทนะแก้ว

23. น.ส.สุทธิดา สีทา

24. ปาตีเมาะ กาโบะ

25. กัลยาณี ขอปล้องกลาง

26. นาง อำพรรณ โพธิ์โซ๊ะ

27. ทิภาพร คานะมี

28. พิสมัย บุทภา

29. นายสันติ ชัยสิทธิ์

30. น.ส.วันนิสา เตียงแก้ว

31. น.ส.แสงมณี ชิตจะขบ

32. วราพร เกษรมาลา

33. ศักรินทร์ สามสาลี

34. น.ส.พิมล เสือสง่า

35. น.ส.ช่อผกา ไชยสิทธิ์

36. สุริยาตี

37. อรวรรณ ยังสถาน

38. จีระนันท์ แก่นพ่วง

39. น.ส จริยา จำปาทอง

40. น.ส รัดดา รุ่งโพธิ์ทอง

41. สายใจ ไชยบุญ

42. ศิริโสภา เห็นหวน

43. สุรีรัตน์ พานิชกุล

44. ทิพวรรณ มาศชาย

45. ฟาฎีละห์ กานา

46. บุญฑริกา อ้ายเตียม

47. นางสาวณัฐธิดา ฟักอยู่

48. น.ส.มะลิหงส์วรรณะ

49. น.ส.ดวงพร จันลิ้ม

50. ณัฐนันท์ พาหา

รายชื่อผู้ที่ได้รับกล่องกำลังใจ เป็นข้าวสารอาหารแห้งและข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นกับทางมูลนิธิ ปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 49 ชื่อ

1. นายเพียร ชุมกระโทก

2. น.ส.บัวเกลียว เครือแสง

3. น.ส.จิรฐา จารัตน์

4. นายณรงค์ มาพุก

5. นายจำเนียน ทองเจริญ

6. น.ส.บุญหลาย เปลี่ยนจันทร์

7. น.ส.สายน้ำผึ้ง โหมดบำรุง

8. นายชูชาติ น้อยบัวงาม

9. นายสุรเชษฎ์ กากูล

10. นายนิวัต ตาคำ

11. นายสิทธิชัย รัฐมั่น

12. นายสุชาติ ลองวังหลัง

13. นางประไพ แสงทอง

14. นายประสิทธิ์ เภาเสน

15. นายบุญมี ลุ้มยิ้ม

16. น.ส.ภริตา จันต๊ะโมกข์

17. น.ส.เรียม เง้กเอี่ยม

18. น.ส.เตือนใจ ชุมพล

19. น.ส.สีไพร นามม่อง

20. น.ส.คร เกี๋ยนคำ

21. น.ส.อรรถพร เกิดกายพันธ์

22. น.ส.น้ำผึ้ง เอี่ยมสะอาด

23. น.ส.ธันยบูรณ์ ทองนวล

24. น.ส.รมิดา เดชสงคราม

25. น.ส.ราวาตี ฮะ

26. น.ส.เพ็ญวิไล จิระรัตนากร

27. น.ส.ปิยะดา สมจิตร์

28. น.ส.วรรณดี จินดาวงศ์

29. น.ส.ปุยฝ้าย ดีคำ

30. น.ส.ศรินทิพย์ จิตรประสงค์

31. น.ส.ฟาอีซะห์ กาเดร์

32. น.ส.ปวีณา พรายยงค์

33. น.ส.รุ่งนภา พงชะอุ่ม

34. น.ส.ธสุนีย์ นรังศิยา

35. น.ส.บุบผา สาระคุณ

36. น.ส.ชุติมา โคมารัมย์

37. นายอิสมาแอ แวยูโซะ

38. น.ส.บุษย์น้ำทอง ศิริธรรม

39. น.ส.ทิพย์นรินทร์ พุทธชาด

40. น.ส.นูรฮีดายะห์ ดาโจ๊ะ

41. น.ส.นิศา กุลศิริเนตร

42. นายสุรพล สาระเมฆ

43. น.ส.ชลลดา ทองสง่า

44. น.ส.สุนิสา อุทาคำ

45. น.ส.ศศิวิมล กาจักร์

46. น.ส.กานติมา แสสุวรรณ์

47. น.ส.มณีรัตน์ มีจีนา

48. นางเซ่ง ร้อยแปด

49. น.ส.นวรัตน์ คงสุข

AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co