เช็ค! รายชื่อผู้ได้สิทธิ์โครงการ แม่นมอีจัน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้รับนมผงให้ลูกน้อยกับโครงการ แม่นมอีจัน ปี 2 ช่วยคนลำบากจาก โควิด
เช็ค! รายชื่อผู้ได้สิทธิ์โครงการ แม่นมอีจัน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

รายชื่อคุณแม่ที่ได้รับนมไปให้ลูกน้อยกับโครงการ แม่นมอีจัน ปี 2 ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 100 รายชื่อ ดังนี้

1. ย๊ะหยา เบ็ญส่า

2. น.ส.ลักษณา สุขศิริ

3. น.ส.ชลิตา สุนนท์

4. น.ส. จิรนันท์ ภูมิสมบัติ

5. น.ส. สายรุ้ง จันทะรี

6. สุภารัตน์ ดวงดาว

7. น.สอิศริญา เพชรวงษ์สกุล

8. น.ส.นริศรา จันทร์บูรณ์

9. น.ส.จันทร์เพ็ญ เพลาพลิง

10. น.ส.รัชนีกร เวินชุม

11. น.ส.มณฑกาญจน์ ปานาทำมา

12. น.ส. พัชรี ชิณโชติ

13. นางสาวพิไลพร อินใย

14. น.ส.สุกัญญา สังคะวงษ์

15. น.ส.ดาริณี นนทมตย์

16. เบญจวรรณ ดวงหิรัญ

17. น.ส. สุปราณี ท่วมไทสง

18. นางสาวไพจิตร จันเทศ

19. อริญญดา​ นุขันธ์

20. น.สพรรณอุษา กุศลมานิตย์

21. น.ส.วรรณวลี คุณธรรมรักษ์

22. น.ส.ศิริประภา บุญเจียม

23. นส.ภาริณี โชติทรัพย์

24. น.ส.ปราณี เพชรถาวรอนันต์

25. จิราภรณ์ นาคสวาสดิ์

26. นส.วิกานดา แก้วกลางดง

27. น.ส นัฐพร ศิริเติม

28. น.ส ชลนภา ทวีทรัพย์

29. นางต้อย แก้วตา

30. น.ส.ธัญญามาศ ขวัญพรม

31. น.ส. ญาดา วรรณวรกิจ

32. ณัฐฐาภรณ์ เนตรวัน

33. น.ส.สุพา พยุงวงค์

34. น.ส ภัทรวัลย์ บัวองค์

35. น.ส.พิราวรรณ พันธุ์พร้อม

36. เมะดะห์ อุมาโมง

37. น.ส. ตวิษา ชุมวิโรจน์

38. ชลิตา รักสิทธิ์

39. นุชจิรา แสวงชัย

40. น.ส จุฑาวดี คะพันธุ์

41. น.ส สุภาพร นพโสภณ

42. น.ส.​ พิมยาดา​ อุทัย​กลาง

43. กนกวรรณ เนียมทอง

44. ธนัชญา ศรีวาปี

45. น.ส. มุก โสดแก้ว

46. ปภาดา​ สุวรรณ​ชวลิต

47. ยุวธิดา สมดี

48. น.ส กมลทิพย์ จันทร์น้อย

49. น.ส​ จารุณี​ เหมาะกิจ

50. นาง นิภาพร ลินเทศ

51. นส.นูรีฮัน ดาโอะ

52. น.ส. อาภัสรา สุขโร

53. นูรลีซา โวะ

54. นางสาว อรทัย ขนานใต้

55. นส.รมิดา เดชสงคราม

56. นางสาวอาภาพร คำหารพล

57. น.ส.สาวิตรี สมรักษ์

58. น.ส.สาลินี สายวนประดิษฐ์

59. น.ส​ นูรมา​ มามะ

60. นุศรา เดชะสวัสดิ์

61. จารุวรรณ​ ประเสริฐ​เดช​

62. น.ส สุวิสา แสงพรม

63. นส.สกุลรัตน์ ศรีไทยรักษ์

64. น.ส.นารีรัตน์ แรงโนนแดง

65. นางสาวน้ำฝน อินตอง

66. จุฬารัตน์ ทองขาว

67. อนิษา ช่างคิด

68. น.ส แพรวพรรณ ทองพงษ์เนียม

69. น.ส.วิชุดา สีระวัตร

70. เพ็ญ​นภา​ สี​สังข์

71. ฉัตรชนก ศรีเรือง

72. น.ส.สุดารัตน์ จุดทะนุช

73. น.ส.จันทร์จิราพร สอนจำปา

74. น.สนูรี ประสมศรี

75. น.ส. มลินี วะจิดี

76. นส.วาสินี วานิตย์

77. น.ส​ อรณี​ ไ​ช​ยสอ

78. น.ส พิทยรัศมิ์ พิภูพัชญ์ชา

79. น.ส.พรรรณ เจริญศิริ

80. น.ส​ กาญจนา​ สมบัติวงษ์

81. รจนา สังข์ทอง

82. น.ส. สุวรรณ เทพแสน

83. นส.วรรณกานต์ สอิ้งทอง

84. น.ส.อารีนา ยูโซ๊ะ

85. น.ส.พัชรวดี คันทีแดง

86. นางสาวอรอุมา โต๊ะหลี

87. น.ส.วิมลทิพย์ สิงห์สีดา

88. น.สโสมวรรณ ขวัญครอง

89. ประเทือง บุญประกอบ

90. นางสาว ปณิดา นรขุน

91. นางสาวณัฐธิดา ฟักอยู่

92. น.ส ลำไพร ชันเสน

93. น.ส.นภาพรรณ พุกคุ่ย

94. น.ส. พิมพิไล เนียมแสงทอง

95. นางเกษรา สาเมาะ

96. น.ส.สุวรรณี ศรีคูณ

97. ปุณณภา อุปละ

98. น.ส.นงรัตน์ กึกสูงเนิน

99. น.ส เบญจวรรณ ภูมิยาง

100. น.ส.สายรุ่ง​ โลแพทย์

รายชื่อผู้ที่ได้รับนมผงกับทางมูลนิธิ ปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 12 ชื่อ

1. น.ส.รอฮานี หวันชิตนาย

2. น.ส.พรหมมินทร์ เสน่พูด

3. น.ส.พัทฒิดา โตโสภณ

4. น.ส.พิมพ์ทอง อย่างดี

5. น.ส.อรุรรุ่ง เชื้อคนแข็ง

6. น.ส.อามีเนาะ บินสาเมาะ

7. น.ส.จุฬาลักษณ์ นิระปะกะ

8. น.ส.ดวงพร กาฬษร

9. น.ส.สิรีธร ศิริจันทร์

10. นางนพมาศ วิจิตรสมบัติ

11. น.ส. ปานวาด ศรีสมาน

12. น.ส.จุฑามาศ กาญจนแพ็ญ

รายชื่อผู้ที่ได้รับกล่องกำลังใจ เป็นข้าวสารอาหารแห้งและข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นกับทางมูลนิธิ ปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 63 ชื่อ

1. นางจำลอง สว่างศรี

2. น.ส.สังวาลย์ รุ่งยับ

3. นายติ่ง แก้วเนตร

4. นางเสาร์แก้ว นันตรัตน์

5. นายศิลปชัย ชัยคำ

6. น.ส.อุบล ศรีวิทัด

7. น.ส.ฟองจันทร์ อินเถิง

8. นางนภัสสร ประทัยบุตร

9. นายลับ บุตสะไล

10. นายมานะชัย ผิวเหลือง

11. นางสมพร เฉิดฉาย

12. นายนิคม ใจลังกา

13. นายสุวัฒน์ ฉ่ายสุขเกษม

14. นายอินทูล สมงอน

15. นายวิชัย บางหนู

16. น.ส.อัชราพันธ์ วาสนาวนา

17. นายจรูญ คำเพ็ง

18. นางพิกุล ธงฉัตร

19. นางธัญญารัตน์ เกตุแก้ว

20. นางรำพา บุญสอน

21. นายสุวิทย์ ทับจ่าย

22. น.ส.ดาริกา นวลกัลยา

23. น.ส.ลัดดาวัลย์ มะปูเลาะ

24. นายดำรงค์ สวัสดิ์ศรี

25. น.ส.คำน้อย ใจวงษ์

26. นายปุณยวัจน์ เกษปัน

27. น.ส. เล็ก คงราช

28. นายทวีศักด์ พรหมรักษา

29. นางอุไร แท่งทอง

30. นายพุฒิรัตน์ สอาดดี

31. นายจเรศ เพนตรสน

32. พรทิศ สายมณี

33. น.ส.สมหวัง คุณรักษ์

34. นายมุล ไหมพินิจ

35. นายเคียน มูลยะ

36. นางเพพาว์ สืบพันธ์

37. นางพิสมัย บุญโสภา

38. น.ส. จุลีวรรณ เล็กฉลาด

39. นายปรีชา ทองสุข

40. นายสมชาย ตรีสถาน

41. นายพงษ์เพ็ญ เกษตรสันนุกูล

42. มยุรี พลอยศรี

43. น.ส.เสาวนีย์ ประชุมจิตร

44. น.ส.สุภาพร เสือกล่อม

45. น.ส.ปดิวรดา เปาะปัง

46. น.ส.จำเนียร สร้อยระย้า

47. วิทยา สุกกรุด

48. น.ส.วัลลี โคกจินดา

49. นายธนสวัสดิ์ นันท์ทรัพย์

50. น.ส.นารี มีสุโข

51. น.ส.พรแก้ว ปทุมแบน

52. นายชูศิลป์ แตงจิตร

53. น.ส.ภคพร คำดี

54. น.ส.สุธิดา เปาะใส

55. น.ส.บุญช่วย คัทรักษา

56. น.ส.กัญญา ทับสระน้อย

57. น.ส.เพ็ญมาศ เต๊ะปู

58. น.ส.ลาภิน คชพล

59. น.ส.พรรณพัชร เหลาทอง

60. น.ส.กัลย์สุดา รัตนพัน

61. น.ส. อมรรัตน์ ชุมพล

62. น.ส.พีรพาภัทร เกตุสุวรรณ

63. น.ส.ฮาสน๊ะ แดมอ

No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co