เพชรบุรี ประกาศปิด 6 ตำบล อ.เขาย้อย สกัดโควิด 19

ผู้ว่าฯ เพชรบุรี ประกาศปิด 6 ตำบล อ.เขาย้อย สกัดโควิด 19 หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในพื้นที่
เพชรบุรี ประกาศปิด 6 ตำบล อ.เขาย้อย สกัดโควิด 19
ภาพ อีจัน

อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ผิด 6 ตำบล รอบเขาย้อย!

เมื่อวานนี้(30 พ.ค. 64) นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เซ็นหนังสือคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด 19 และห้ามเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ในบางตำบลของอำเภอเขาย้อย

ตามที่จังหวัดเพชรบุรีได้มีคำสั่ง ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ห้ามแรงงานชาวไทยหรือแรงงานต่างด้าว ของบริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าไปหรือออกจากพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือผ่อนผันซึ่งต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคโดยเคร่งครัด และขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ตำบลสระพัง และตำบลบางเค็ม เพื่อป้องกันตนเองจากการรับเชื้อและอาจเป็นพาหะในการกระจายของโรคโควิด 19 ไปยังบุคคลอื่นอีก เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นนั้น

จังหวัดเพชรบุรี ได้รับรายงานผลการสอบสวนโรคจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มเติม ว่ามีการแพร่ระบาดในกลุ่มพนักงานและแรงงานทั้งชาวไทย ต่างด้าว และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หลายตำบลของอำเภอเขาย้อย เพื่อเป็นการป้องกันและสกัดไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อออกนอกพื้นที่ จึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงออกคำสั่งดังนี้

1.ห้ามประชาชนเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ ตำบลห้วยโรง ตำบลหนองชุมพลเหนือ ตำบลหนองชุมพล ตำบลบางเค็ม ตำบลสระพัง และตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เว้นแต่ผู้ที่ได้รับการยกเว้น ผู้ที่มีเหตุจำเป็นหรือมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ที่เดินทางสัญจรโดยใช้เส้นทางถนนสายเพชรเกษม ผ่านพื้นที่ซึ่งห้ามเข้าหรือออกจากพื้นที่ตามข้อ 1 โดยไม่แวะพัก เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้บริการ เช่น การเติมน้ำมัน เป็นต้น

(2) การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อกำหนดประกาศ หรือคำสั่งต่างๆของทางราชการ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร หรือพลเรือนซึ่งอยู่ระหว่างการปฎิบัติหน้าที่ตามกฏหมายอื่น

(3) การสาธารณสุข ได้แก่ ผู้ป่วย ผู้มีความจำเป็นต้องพบแพทย์และผู้ดูแลบุคคลดังกล่าวหรือแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงาน

(4) การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ หนังสือพิมพ์ หรือสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก

(5) การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งหรือขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศของทางราชการหรือของตนเอง เพื่อการเฝ้าระวังหรือกักกันตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ

(6) การบริการหรือการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ ผู้บริการคนไร้ที่พึ่ง ผู้บริการเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้บริการส่งสินค้าหรืออาหารตามสั่ง ผู้บริการตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงไฟฟ้า ประปา ระบบระบายน้ำ ระบบส่งท่อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ผู้บริการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ผู้บริการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงข่ายและอุปกรณ์ในการสื่อสารโทรคมนาคม ผู้บริการด้านธนาคาร ตลาดทุน ประกันภัย การกู้ภัย การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ ผู้จำเป็นต้องดำเนินการในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือจำเป็นต้องติดต่อราชการ

(7) การประกอบอาชีพซึ่งจำเป็นต้องกระทำภายในช่วงเวลาพิเศษ ได้แก่ ผู้เขาออกเวรยามกะ หรือการกำหนดตามผลัดเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติของทางราชการ เอกชน โรงงาน หรือการดูแลรักษาความปลอดภัย ผู้ประกอบอาชีพประมง การกรีดยาง การตรวจรักษาสัตว์

(8) เหตุจำเป็นอื่นอื่นโดยได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ (นายอำเภอ ปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

โดยตามกรณี (2) ถึง (7) ให้บุคคลที่มีความจำเป็นดังกล่าว แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น และเอกสารรับรองความจำเป็น หรือเอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่ เอกสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ การเดินทางหรือหลักฐานอื่นๆต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่

สำหรับกรณีตาม (8) ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่ ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ ทั้งนี้ บุคคลข้างต้นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดรวมถึงการยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

2.ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ตำบลห้วยโรง ตำบลหนองชุมพลเหนือ ตำบลหนองชุมพล ตำบลบางเค็ม ตำบลสระพัง และตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ให้ชะลอหรืองดออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน ตั้งแต่เวลา 23.00 น. - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

3.ผู้ใดที่จะออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน ขอให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง และห้ามกระทำการหรือดำเนินการใดใดที่ขัดต่อมาตรการป้องกันโรค

4.มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 มีดังนี้

(1) ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับอำเภอเขาย้อย และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่ 6 ตำบลดังกล่าว หากพบบุคคลใดมีอาการเข้าข่ายต้องเฝ้าระวัง ให้ดำเนินการส่งตัวไปแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการ ณ สถานที่พักอาศัย หรือสถานที่ที่จังหวัดกำหนด เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน และรายงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีทราบ

(2) ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีผู้กับตัวเองเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย ดำเนินการช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค อาหารจัดเลี้ยง

5.ในกรณีที่เกิดเหตุมีโรคติดต่ออันตราย โรคติดเชื้อ โควิด 19 เกิดขึ้น ให้บุคคลดังต่อไปนี้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

(1) เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน หรือแพทย์ผู้ทำการรักษาพยาบาลในกรณีที่พบผู้ที่เป็น หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในบ้าน

(2) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานพยาบาล

(3) ผู้ทำการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตรทางการแพทย์ หรือทางการสัตวแพทย์ ตรวจพบว่าอาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อดังกล่าว

(4) เจ้าของ หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการ หรือสถานที่อื่น ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานที่นั้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

6.ให้อำเภอเขาย้อย สถานีตำรวจภูธรและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการกำหนดจุดปิดรอยต่อตำบล และจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองโรคโควิด 19

โดยคำสั่งดังกล่าว ให้เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564

หนังสือคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี
หนังสือคำสั่งจังหวัดเพชรบุรีขอบคุณภาพ : คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี
หนังสือคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี
หนังสือคำสั่งจังหวัดเพชรบุรีขอบคุณภาพ : คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี
หนังสือคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี
หนังสือคำสั่งจังหวัดเพชรบุรีขอบคุณภาพ : คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี
หนังสือคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี
หนังสือคำสั่งจังหวัดเพชรบุรีขอบคุณภาพ : คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี

Related Stories

No stories found.