เริ่ม 1 ต.ค.64 ภูเก็ตกินเหล้าในร้านอาหารได้

คอเหล้ามีเฮ! ร้านอาหารภูเก็ต ให้ดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านได้ แต่ต้องไม่เกิน 4 ทุ่ม นักดนตรีต้องใส่แมสก์ตลอดเวลา ยกเว้นนักร้อง เริ่ม 1 ต.ค.64 นี้
เริ่ม 1 ต.ค.64 ภูเก็ตกินเหล้าในร้านอาหารได้

คอเหล้ามีเฮ! ที่ จ.ภูเก็ต คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

จัดให้มีการดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านอาหารได้ แต่ต้องไม่เกิน 4 ทุ่ม!

คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5896/2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 เรื่อง มาตรการปิดสถานที่หรือห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค

ตามที่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.63 ซึ่งต่อมาได้ขยายระยะเวลาบังคับใช้ออกไป จนถึงวันที่ 30 พ.ย.64 และจังหวัดภูเก็ตได้มีคำสั่ง เรื่อง กำหนดมาตรการปิดสถานที่หรือห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ตั้งแต่วันที่ 15-28 ก.ย.64

เนื่องจากห้วงเวลาที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า มาแล้วระยะหนึ่ง ทั้งการตรวจคัดกรองเชิงรุก รวมถึงเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้ประชาชน ดังนั้น เพื่อให้มาตรการด้านสาธารณสุขควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตของประชาชนและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ตามติที่ประชุม จึงกำหนดมาตรการปิดสถานที่หรือห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 มาตรการปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพโรค เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่โรค

1) สถานบริการ สถานบันเทิง และสถานบริการอื่นในลักษณะคล้ายกัน

2) สนามชนไก่ สนามกัดปลา สนามมวย หรือสถานที่จัดให้มีการเล่นการพนัน

ข้อ 2 ให้กิจกรรมดังต่อไปนี้ ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่ทางราชการกำหนด

ป้องกันการแพร่ะบาดของโรคโควิด-19 และปฏิบัติตามคู่มือและหลักเกณฑ์

1)การซ้อมชนไก่ โดยไม่มีผู้เข้าชมในสนามและงดการจัดให้มีการเล่นการพนัน โดยให้

ตามคู่มือและเกณฑ์การปฏิบัติของสถานที่และกิจกรรม

2) การจัดแข่งขันชกมวยในสนามมวยชั่วคราว เพื่อผลิตรายการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์

แบบไม่มีผู้ชมและงดจัดให้มีการเล่นการพนัน โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือและหลักเกณฑ์การปฏิบัติ

3) สถานที่จัดให้มีโต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด หรือโต๊ะพูล

4) ร้านเกมคอมพิวเตอร์ เกมออนไลน์

ข้อ 3 ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลซึ่งมีจำนวนรวมกันมากกว่า 200 คน

และปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด

ข้อ 4 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ สถานที่เสี่ยงต่อการแพรโรค

1) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะ

คล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ

2) ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคในร้านได้ตามปกติ โดยจำหน่ายและดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านได้ไม่เกิน 22.00 น. และสามารถเล่นดนตรีได้โดยจำกัดจำนวนนักดนตรี ไม่เกิน 5 คน โดยนักดนตรีต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นักร้องถอดหน้ากากอนามัยได้เฉพาะขณะร้องเพลงหรือแสดง ห้ามสัมผัสคลุกคลีกันระหว่างนักร้องนักดนตรีและลูกค้า และปฏิบัติตามคู่มือและหลักเกณฑ์การปฏิบัติ Covid Free Setting ตามผนวกแนบท้ายคำสั่งนี้

3) ตลาดสด ตลาดนัด ถนนคนเดิน ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค

ตามที่ทางราชการกำหนด และจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการตามขนาดของพื้นที่ 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร

4) ร้านสะดวกซื้อ ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติ

5) สถานที่เล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬา หรือสถานที่ออกกำลังกายให้เปิดบริการ และจัดการ

แข่งขันได้ทุกประเภท

6) สถาบันการศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก ตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด

กรณี การจัดการศึกษาแบบนำร่องในการเปิดสถานศึกษารูปแบบใหม่ของการศึกษาเอกชน ตามโครงการเปิดโรงเรียนอย่างปลอดภัย (Phuket Safety Schools Sandbox) ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ โดยมติเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดภูเก็ต และปฏิบัติตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติที่กำหนด

ข้อ 5 มาตรการตรวจสอบเข้มงวดกับสถานที่หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคแบบกลุ่มก้อน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เข้มงวดในการตรวจสอบสถานที่ หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่น โรงงาน สถานที่พักของแรงงานต่างด้าว หรือสถานที่อื่น ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

คลิปอีจันแนะนำ
ใครคิดถึงความงามเมืองอันดามัน ความล้ำค่าของอัญมณีของไทย เตรียมตัว

Related Stories

No stories found.