ครม.อนุมัติ มาตรการเยียวยาโควิด ด้านภาษี  3 มาตรการ

ครม.อนุมัติ มาตรการเยียวยาโควิด ด้านภาษี 3 มาตรการ

ครม. อนุมัติ มาตรการเยียวยาโควิด ด้านภาษี 3 มาตรการ ยืดชำระภาษีเงินได้ 3 เดือน ลดภาษีที่ดิน 90% ลดค่าโอน-จำนองบ้านต่ำ 3 ล้าน เหลือ 0.01%

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แถลงข่าวที่กระทรวงการคลัง โดยได้เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบมาตรการด้านภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

1. มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนและผู้ประกอบการที่เป็นผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากไม่สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ตามปกติ โดยให้ลดภาษีในอัตรา 90% ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ. 2564

ภาพจาก แฟนเพจเฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง

2. มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย สำหรับประชาที่ต้องการซื้อบ้านใหม่ และบรรเทาภาระการผ่อน โดยลดค่าธรรมเนียมการโอนจาก 2% ลงเหลือ 0.01% และลดค่าธรรมเนียมการจำนองจาก 1% ลงเหลือ 0.01% ทั้งนี้ เฉพาะการโอนและจดจำนองในคราวเดียวกัน สำหรับที่อยู่อาศัยใหม่ ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย ซึ่งครอบคลุมบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ และห้องชุด ที่ซื้อจากผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ลงประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษาถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

3. การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นเวลา 3 เดือน จากเดิมภายในวันที่ 31 มี.ค.64 เป็น 30 มิ.ย.64 เฉพาะการยื่นแบบ e-filing

รวมทั้ง ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ และการนำส่งหรือชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับภาษีของเดือนม.ค.-พ.ค.64 ที่ต้องยื่นแบบ นำส่ง หรือชำระ ในช่วงเดือน ก.พ.-มิ.ย.64 โดยขยายเวลาออกไปเป็นภายในวันสุดท้ายของเดือนนั้น ๆ เฉพาะการยื่นแบบ e-filing

ภาพจาก แฟนเพจเฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง
ภาพจาก แฟนเพจเฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co