ศึกษาธิการ ประกาศ เปิดเรียนทั่วประเทศ 1 ก.พ. นี้

ศึกษาธิการ ประกาศ เปิดเรียนทั่วประเทศ 1 ก.พ. นี้ ยกเว้นสมุทรสาคร ไม่ให้เปิด กำชับปฏิบัติตามมาตรป้องกันโควิดเคร่งครัด
ศึกษาธิการ ประกาศ เปิดเรียนทั่วประเทศ 1 ก.พ. นี้

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ อนุสนธิประกาศกระทรวงศึกษริการ เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวง ศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 ในพื้นที่ 28 จังหวัด นั้น

เนื่องจากขณะนี้สถานกรณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019 (COWD-19)ในประเทศดีขึ้นตามสำคับ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 45 ววรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก่ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 9 วรรคหนึ่ง (4) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2558 และข้อ 7 วรรคหนึ่ง(3) ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษาเอกชน พ.ศ. 2563 จึงออกประกาศดังนี้

ภาพจาก แฟนเพจเฟซบุ๊ก ณัฐพล ทีปสุวรรณ

1. ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป โดยต้องดำเนินการตามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบากของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดอย่างเคร่งครัด

2. ให้ปิดการเรียนการสอนในจังหวัดสมุทรสาคร ต่อไป เนื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิต - 19 (ศบค.) กำหนด และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) ยังมีจำนวนมาก ทั้งนี้ ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดแนวทางจัดการเรียการสอนตามแนทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

3. ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ( จ.นนทบุรี จ.สมุทรปราการ จ.นครปฐม และ จ.ปทุมธานี) ให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนได้ แต่ต้องปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานผู้กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด โดยแต่ละห้องเรียนให้มีนักเรียนได้ไม่เกิน 25 คน กรณีห้องเรียนไม่เพียงพอให้จัดการเรียนการสอนด้วยการสลับวันเรียน

อนึ่ง ให้สถานศึกษาประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่แตกต่างไปจากประกาศฉบับนี้ กระทรวงศึกษาธิการ จะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

ภาพจาก แฟนเพจเฟซบุ๊ก ณัฐพล ทีปสุวรรณ
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co