ค่าล่วงเวลา ต้องจ่ายเป็นเงิน ชดเชยเป็น วันหยุด ไม่ได้!

ค่าล่วงเวลา ต้องจ่ายเป็นเงิน ชดเชยเป็น วันหยุด ไม่ได้!

นายจ้าง ลูกจ้าง ฟังทางนี้! ค่าล่วงเวลา ต้องจ่ายเป็นเงิน ไม่สามารถชดเชยเป็น วันหยุดได้

จากกรณีที่มีการรายงานตามสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับ ค่าล่วงเวลา ต้องจ่ายเป็นเงิน ไม่สามารถชดเชยเป็น วันหยุด ได้นั้น

ล่าสุด 26 ม.ค. 64 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดย กรมสวัสดิการ และ คุ้มครองแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้กำหนดกรณีที่ นายจ้าง ให้ ลูกจ้าง ทำงานล่วงเวลา หรือ OT ในวันทำงาน ให้นายจ้างจ่าย ค่าล่วงเวลา ให้แก่ลูกจ้างเป็นเงินในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงาน ที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

และในกรณีที่ นายจ้าง ให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันหยุดให้นายจ้าง จ่ายค่าล่วงเวลา ในวันหยุดแก่ลูกจ้าง ในอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำหรือไม่น้อยกว่าสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วย ในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้

ทั้งนี้ การทำงานล่วงเวลา ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นวันหยุดเพิ่มเติม หรือวันหยุดสะสมได้

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co