ตูน บอดี้สแลม ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์

เว็บไซต์ราชกิจจาบุเบกษาประกาศ โปรดเกล้าพระราชทาน เครื่องราชอิศริยาภรณ์ ตูน บอดี้สแลม รับชั้นสายสะพาย
ตูน บอดี้สแลม ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 12,868 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

โดย ในการได้รับเครื่องราชอิริยาภรรืครั้งนี้ มีบุคคลสำคัญ ในแวดวงต่างๆ ได้รับพระราชทาน เช่น ชั้นสายสะพาย ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์ นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือตูน บอดี้สแลม นักร้องชื่อดัง นายชาติศิริ โสภณพนิช นางสาวิณี สินธู นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ นายศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นต้น

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co