ศาลยุติธรรม จับมือ สธ. เพิ่มประสิทธิภาพคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ศาลยุติธรรม จับมือ สธ. เพิ่มประสิทธิภาพคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ศาลยุติธรรม ร่วมมือ สธ. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม คดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว

วันนี้ (5 ก.พ. 63) นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่เกี่ยวของกับการสาธารณสุข ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า ภารกิจของศาลยุติธรรมมีหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางด้านสาธารณสุขของประเทศ เช่น การส่งตัวจำเลยในคดีอาญาไปให้แพทย์ตรวจหรือรักษากรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าจำเลยวิกลจริต และไม่อาจต่อสู้คดีได้ การกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมประพฤติจำเลยโดยให้ไปรับการบำบัดรักษาการติดยาเสพติด ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ หรือความเจ็บป่วยอย่างอื่น ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่ศาลอาจใช้มาตรการแทนการพิพากษาคดี เพื่อแก้ไขบำบัด ฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชน ให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

คดีที่อาจมีปัญหาด้านสุขภาพจิต จิตเวช บุคลิกภาพ และสารเสพติด ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจประเมิน บำบัดรักษาและฟื้นฟู ได้รับความคุ้มครอง และช่วยให้การวินิจฉัยชี้ขาดคดีของศาลเป็นไปโดยเที่ยงธรรมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามพันธกิจของทั้งสองหน่วยงานในทุกระดับ ทั้งด้านบุคลากร ทรัพยากร และวิชาการอีกด้วย

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co