เปิดคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีเสือดำ

เปิดคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีเสือดำ

เปิดคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีเสือดำ เพิ่มโทษเปรมชัยและพวก พร้อมให้ชดใช้ 2 ล้านบาท

วันนี้ (12 ธ.ค. 62) ศาลจังหวัดทองผาภูมิ อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขดำที่ สวอ.35/2562 คดีหมายเลขแดงที่ 1778/2562 ที่อัยการจังหวัดทองผาภูมิ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) จำเลยที่ 1 , นายยงค์ โดดเครือ จำเลยที่ 2 , นางนที เรียมแสน จำเลยที่ 3 และนายธานี ทุมมาศ จำเลยที่ 4 ในความผิดต่อพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ความผิดต่อพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ลหุโทษ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ภาพจากอีจัน

โดยเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 62 ศาลจังหวัดทองผาภูมินัดอ่านคำพิพากษาคดีเสือดำ ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาลงโทษ นายเปรมชัย จำเลยที่ 1 จำคุก 16 เดือน ไม่รอลงอาญา, จำเลยที่ 2 นายยงค์ โดดเครือ จำคุก 13 เดือน ,จำเลยที่ 3 นางนที เรียมแสน จำคุก 4 เดือน รอลงอาญา 2 ปี และ จำเลยที่ 4 นายธานี ทุมมาศ จำคุก 2 ปี 17 เดือน นอกจากนี้ศาลยังสั่งให้ จำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 4 ร่วมกันชำระค่าเสียหาย 2 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 4 ก.พ. 2561

ภาพจากอีจัน

วันนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ

พ.ศ. 2507 มาตรา 14, 31 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติป่าสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
มาตรา 19 วรรคหนึ่ง, 47, 55 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จำเลยที่ 1
ที่ 2 และที่ 4 มีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 16, 36, 47, 53 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

ภาพจากอีจัน
ความผิดฐานร่วมกันพาอาวุธปืนและความผิดฐานร่วมกันพาอาวุธมีดเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน แต่ให้ลงโทษฐานร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตเพียงฐานเดียว จำเลยที่ 2 และที่ 4 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคสาม
ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 และจำเลยที่ 4 มีวามผิดตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 มาตรา 36, 53 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 80 การกระทำของจำเลยทั้งสี่เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานร่วมกันทำให้เสื่อมเสีย
แก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ จำคุกจำเลยทั้งสี่คนละ 1 ปี และปรับจำเลยที่ 3 เป็นเงิน
20,000 บาท ฐานร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครอง (เสือดำ) โดยไม่ได้รับอนุญาต
ภาพจากอีจัน
จำคุกจำเลยทั้งสี่คนละ 6 เดือน และปรับจำเลยที่ 3 เป็นเงิน 10,000 บาท ฐานร่วมกัน
มีไว้ในครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครอง (ไก่ฟ้าหลังเทา) โดยไม่ได้รับอนุญาต กับฐานร่วมกัน
รับไว้โดยประการใดซึ่งซากของสัตว์ป่า (ไก่ฟ้าหลังเทา) อันได้มาโดยการกระทำความผิด
เป็นการกระทำกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานร่วมกันมีไว้
ในครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครอง (ไก่ฟ้าหลังเทา) โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นกฎหมายบท
ที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกจำเลยทั้งสี่คนละ 2 เดือน
และปรับจำเลยที่ 3 เป็นเงิน 10,000 บท ฐานร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง (เสือดำ) กับความผิดฐานร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4
คนละ 1 ปี เมื่อรวมกับโทษจำคุกคนละ 3 เดือน ของจำเลยที่ 2 และที่ 4 ในความผิด
ฐานร่วมกันมีอาวุธปืนมีทะเบียนของผู้อื่นและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาต โทษจำคุก 6 เดือน ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ในความผิดฐานร่วมกัน
พาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และโทษจำคุก
4 เดือน ของจำเลยที่ 4 ในความผิดฐานพยายามล่าสัตว์ป่า (กระรอก) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ตามคำพิพากษาศาลชั้นตันแล้ว คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 2 ปี 14 เดือน จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปี 17 เดือน จำคุกจำเลยที่ 3 มีกำหนด 1 ปี 8 เดือน และปรับ 40,000 บาท และจำคุกจำเลยที่ 4 มีกำหนด 2 ปี 21 เดือน โทษจำคุกจำเลยที่ 3 ให้รอการลงโทษไว้ตามคำพิพากษาศาลชั้นตัน กับให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยตามที่ศาลชั้นต้นกำหนดแก่ผู้ร้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นตัน ค่าฤชาธรรมเนียมคดีส่วนแพ่งในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co