ศาลยกฟ้อง! คำขอ อดีตอธิบดีกรมอุทยานฯ หลังขอถอนคำสั่งปลดพ้นราชการ

ศาลปกครองยกฟ้อง! คำขอ รัชฎา อดีตอธิบดีกรมอุทยานฯ หลังขอถอนคำสั่ง สืบเนื่องจากถูกให้ออกจากราชการ จากการรับสินบน

ศาลยกฟ้อง คำขอ “รัชฎา” หลังขอให้ถอนคำสั่งให้ออกจากราชการ ซึ่งเหตุให้ออกจากราชการ สืบเนื่องจากคดีรับสินบน เมื่อช่วงปลาย 65 ปีที่ผ่านมา  
จับ อธิบดีกรมอุทยานฯ เรียกรับเงิน วิ่งเต้นปรับเปลี่ยนตำแหน่ง

วานนี้ (22 ก.ย. 66) ศาลปกครองได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ บ.242/2566 หมายเลขแดงที่ บ. 315/2566 ระหว่าง ผู้ฟ้องคดี คือ นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กับ  ผู้ถูกฟ้อง คือ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
โดยคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษา เพิกถอนคำสั่งกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทีมีการให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน ซึ่งศาลปกครองกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า… 

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี ในฐานะผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีได้รับรายงานว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กรณีใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กลั่นแกล้งโยกย้ายตำแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงมีพฤติกรรมเรียกรับเงินจากผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี ซึ่งในระหว่างการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาเห็นว่ามูลกรณีเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดีเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของหน่วยงาน รวมทั้งความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของประชาชน ต่อการบริหารงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก หากจะให้ผู้ฟ้องคดีอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ

โดยการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงมีขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดอีกหลายขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการ ประกอบกับมีพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก จึงเห็นสมควรให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป เพื่อรอฟังผลการสอบสวนหรือพิจารณาตามเหตุผลข้างต้น เป็นการใช้ดุลพินิจตามหลักเกณฑ์ที่มาตรา 101 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 83 วรรคหนึ่ง และข้อ 84 วรรคหนึ่ง ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556 กำหนด อันเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ ดังนั้น คำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลับ ที่ 44/2566 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้ก่อน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ศาลปกครองกลาง จึงมีคำพิพากษายกฟ้อง

ทั้งนี้ เพื่อให้ศาลสามารถพิจารณาพิพากษาคดีให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว ตามลักษณะคดีที่มีความจำเป็นต้องพิจารณา โดยเร่งด่วน ซึ่งคดีนี้ศาลปกครองกลางพิจารณาพิพากษาคดีเสร็จสิ้นภายในเวลา 31 วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาล

คดีนี้เริ่มเห็นความยุติธรรม คนกระทำผิด ต้องถูกลงโทษ ให้ถึงที่สุด!