MEA จัดสัมมนา โครงการตรวจสอบสายดิน ตู้น้ำโรงเรียน ปี 67 เน้น ความปลอดภัย

เพื่อให้เด็กๆได้ใช้ตู้น้ำดื่มอย่างปลอดภัย MEA จัดโครงการตรวจสอบสายดินตู้น้ำในโรงเรียน ปี 67 เน้นย้ำมาตรฐานตู้น้ำ ให้ปลอดภัย เด็กดื่มได้ ครูดูแลเป็น

ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ MEA จัดสัมมนาโครงการตรวจสอบสายดินตู้น้ำในโรงเรียน ประจำปี 2567 เพื่อดูแล และใส่ใจคุณภาพชีวิตของประชาชน

วานนี้ (25 เม.ย.67) นายโสพัส สังขกรมานิต ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา โครงการตรวจสอบสายดินตู้น้ำดื่มในโรงเรียน ประจำปี 2567 ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อได้ใช้ ตู้น้ำดื่มได้อย่างปลอดภัย โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก MEA มาถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย ในการใช้ไฟฟ้า มาตรฐานตู้น้ำดื่ม การตรวจสอบ และบำรุงรักษาเพื่อความปลอดภัย ให้กับครูและผู้แทนโรงเรียนต่างๆ จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2567 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่คลองเตย

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้า ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ สมุทรปราการ ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อได้ใช้ตู้น้ำดื่มได้อย่างปลอดภัย พร้อมสร้างประโยชน์ต่อสังคม และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับความห่วงใยคุณภาพชีวิตของประชาชน

ขอบคุณโครงการดีๆ ของหน่วยภาครัฐวิสาหกิจ ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญ กับความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า เพื่อตู้น้ำดื่มในโรงเรียน มีความปลอดภัยต่อลูกหลานของเราค่ะ