สสช. เผยผลสำรวจ ประชาชนพอใจผลงานรัฐบาล ปลื้ม 30 บาทรักษาทุกที่

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน 44.3% พอใจในผลงานรัฐบาล รอบ 6 เดือน ส่วน 30 บาทรักษาทุกที่เป็นนโยบายถูกใจมากที่สุด

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 67 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางปิยนุช วุฒิสอน ผอ.สำนักงานสถิติแห่งชาติ และ น.ส.สุวรรณี วังกานต์ รองผอ.สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2567 (ในการบริหารงานครบ 6 เดือน) ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยทำการเก็บผลสำรวจจากประชาชนที่มีมีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปด้วยวิธีการสัมภาษณ์ตัวอย่างจากทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 6970 ราย ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2567  

สำหรับหัวข้อต่างๆ ที่ได้ทำการสำรวจนั้นแบ่งออกเป็นตามแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 

1. ต่อการติดตามรับรู้ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล ประชาชนร้อยละ 83.9 ติดตามรับรู้ข้อมูลของรัฐบาลโดยระบุแหล่งข้อมูลที่ติดตาม ดังนี้  

 • โทรทัศน์ ร้อยละ 69.6  
 • Facebook 46.2 

2. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดำเนินงานของรัฐบาล  

 • ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลในระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 44.3   
 • ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลในระดับปานกลางร้อยละ 39.6  
 • ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลในระดับน้อยถึงน้อยที่สุดร้อยละ 14.1  

3. นโยบาย/มาตรการ/โครงการที่ประชาชนพึงพอใจ  

 • นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ประชาชนมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดที่ ร้อยละ 68.4  
 • มาตรการพักหนี้เกษตรกร ร้อยละ 38.9  
 • มาตรการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวร้อยละ 33.1 (หมายเหตุตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ) 

4. ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาของประเทศ  

 • ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศในระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ 41.9   
 • ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศในระดับปานกลางที่ ร้อยละ 39.6  

5. ความต้องการให้รัฐบาลดำเนินการเร่งด่วน โดยเรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำเนินการเร่งด่วนเป็นอันดับแรก ได้แก่  

 • การควบคุมราคาสินค้าอุปโภค – บริโภค ร้อยละ 75.3   
 • มาตรการลดค่าไฟ ร้อยละ 46.6 

ด้าน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ก็ได้ขอบคุณความคิดเห็นของประชาชนทุกคนที่ติดตามการทำงานของรัฐบาล โดยรัฐบาลพร้อมจะนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ นำมาปรับปรุงการทำงาน และขอบคุณความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อรัฐบาล พร้อมจะทำงานต่อไปด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้ประชาชนมั่นใจและนำเสนอนโยบายที่ดี ตอบโจทย์ พัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น  

ทั้งนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่า ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันสอบถาม ความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาล เพื่อที่รัฐบาลจะได้ประเมิน พิจารณาแนวทางการทำงานที่เหมาะสม เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและเหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด “นายกรัฐมนตรีมุ่งมั่นการทำงานด้วยความตั้งใจ เข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนและความหวังที่ประชาชนทุกคนมีต่อรัฐบาล พร้อมจะทำงานให้ดีที่สุด เพื่อให้ประชาชนมั่นใจ เชื่อมั่นว่ารัฐบาลพร้อมที่จะทำเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคน” นายชัย กล่าว