แจกเงิน 3,000 บาท ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ เช็กเงื่อนไข และเอกสารที่ต้องเตรียม 

กรมกิจการผู้สูงอายุ เตรียมแจกเงิน 3,000 บาทต่อเดือน ให้ครอบครัว ลูก หลาน ที่อุปถัมภ์ดูแลผู้สูงอายุ หรือคนแก่ มีเงื่อนไขอย่างไร เอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้าง

ครอบครัว ลูก หลาน หรือใครที่ต้องดูแลผู้สูงอายุ ได้เฮ หลังรัฐบาลเตรียมแจกเงิน 3,000 บาท ต่อเดือน ตามนโยบายส่งเสริม คุ้มครอง สนับสนุนผู้สูงอายุ สร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำ แต่จะมีเงื่อนไข ขั้นตอน และเอกสารที่ต้องใช้อะไรบ้างนั้น เช็กเลย 

ตามที่ราชกิจจานุเบกษามีการประกาศระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ ว่าด้วยการคุ้มครองผู้สูงอายุแบบครอบครัวอุปถัมป์ พ.ศ. 2566 ตามนโยบายรัฐบาล และเพื่อตอบสนองผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่มีความต้องการอยู่กับครอบครัวชุมชนและสังคม สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่ท้าให้เกิดปัญหาครอบครัวไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้ 

ดังนั้นเพื่อคุ้มครองผู้สูงอายุให้มีความปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการสนับสนุนให้ครอบครัว ชุมชน ดูแลผู้สูงอายุ และทำให้ผู้สูงอายุได้อยู่ร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสังคม ตลอดจนเพื่อให้มีระเบียบในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โดยมีการจำกัดความ ครอบครัวอุปถัมภ์ ไว้ว่า หมายถึง บุคคลหรือครอบครัวที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือ ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้เป็นครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน และไม่มีผู้ดูแลหรือ มีแต่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้ และมีรายละเอียด เงื่อนไขการคุ้มครอง ดังนี้ 

การขอคุ้มครองสามารถขอได้เพียงคราวละ 1 คน หากจะรับมากกว่านั้น ให้ระบุเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องรับผู้สูงอายุไว้คุ้มครองดูแลมากกว่า 1 คน 

คุณสมบัติผู้ที่มีความประสงค์ขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ 

1.มีสัญชาติไทย 

2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือถ้ามีอายุต่ำกว่า 18 ปี แต่มีความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุ อาจได้รับการอนุมัติเป็นราย ๆ ไป 

3.มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง และอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกับผู้สูงอายุ 

4.ได้รับความยินยอมจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวว่า มีความพร้อมในการคุ้มครองผู้สูงอายยุ 

5.ไม่เป็นผู้ต้องหากระทำผิดอาญา และอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล 

แจ้งหรือยื่นเรื่องขอเป็นครอบครัวอุปถัมป์ได้ที่ไหนบ้าง? 

1.กรุงเทพฯ ให้ยื่นที่กรมกิจการผู้สูงอายุหรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค หรือหน่วยงานที่อธิบดีประกาศกำหนด 

2.จังหวัดอื่น ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ในจังหวัดนั้น 

เอกสารของผู้ยื่นขอเป็นครอบครัวอุปถัมป์ 

1.ทะเบียนบ้าน 

2.บัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 

3.รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

หลังจากนั้นจะมีนักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไปเยี่ยมบ้านของผู้ยื่นคำขอและผู้สูงอายุ เพื่อตวรจสอบข้อเท็จจริงนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณสมบัติต่อไป 

จำนวนเงินที่จะได้รับ 

เบื้องต้นจะได้รับเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 2,000 บาท ต่อผู้สูงอายุ 1 คนต่อเดือน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและเหมาะสม จะมีการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือไม่เกินครอบครัวละ 3,000 บาทต่อผู้สูงอายุ 1 คนต่อเดือน 

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวจะเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม 2567 โดยในปีนี้มีงบประมาณรองรับทั้งสิ้น 1,100 ราย จากนั้นจะมีการประเมินผลเพื่อตั้งงบรองรับเพิ่มเติมต่อไป 

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมกิจการผู้สูงอายุ, ราชกิจจานุเบกษา