เริ่มวันนี้! สกัดป่วนเอเปค ประกาศ 20 จุดห้ามชุมนุม

ราชกิจจาฯ ประกาศ 20 จุดห้ามชุมนุมมีผลตั้งแต่ 12 พ.ย.นี้ เพื่อเตรียมรับการประชุมเอเปค ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-19 พ.ย.65

การประชุมเอเปค 2022 (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC 2022) หรือการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-19 พ.ย.65

ล่าสุด เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่ตามนัยมาตรา 8 (5) แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 โดยที่การชุมนุมสาธารณะต้องไม่กีดขวางทางเข้าออก หรือรบกวนการปฏิบัติงาน หรือการใช้ บริการสถานที่ตามนัยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 จึงสมควรกำหนดสถานที่ในการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และสถานที่พำนัก ของผู้แทนประเทศในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2561 เป็นสถานที่ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และและมาตรา 8 (5) แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศให้สถานที่และถนนบริเวณอาณา โดยรอบสถานที่ตามแนบท้ายประกาศนี้ให้เป็นสถานที่ตามนัยมาตรา 8 (5) ตั้งแต่วันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติวางระเบียบหรือคำสั่งกำหนดหลักเกณฑ์และพื้นที่ถนน และบริเวณอาณาโดยรอบของสถานที่ตามประกาศ และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย.65)

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

สำหรับแนบท้ายประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดสถานที่ตามนัยมาตรา 8 (5) แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

1. สถานที่จัดการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

2. สถานที่พำนักผู้แทนประเทศในการประชุมระหว่างประเทศภาครัฐ

2.1 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ

2.2 โรงแรมอนันตรา สยาม

2.3 โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพ

2.4 โรงแรมโรสวูด กรุงเทพ

2.5 โรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ

2.6 โรงแรมดิ แอทธินี

2.7 โรงแรมคอนราด กรุงเทพ

2.8 โรงแรมคิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพ

2.9 โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพ

2.10 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

2.11 โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพ

2.12 โรงแรมโซ แบงคอก

2.13 โรงแรมวอลดอร์ฟแอสโทเรีย

2.14 โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส

2.15 โรงแรมแบงคอก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ ปาร์ค

2.16 โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพ

2.17 โรงแรมบันยันทรี

2.18 โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ

2.19 โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ

คลิปอีจัน แนะนำ