สธ. เปิดค่าใช้จ่ายรับมือช่วงโควิด 3 ปี ใช้งบไป 4.4 แสนล้านบาท!

สธ. สรุปค่าใช้จ่าย 3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทย ใช้งบในการรับมือโควิด 19 กว่า 4.4 แสนล้านบาท!

รู้ไหม ตลอด 3 ปีที่โควิดกระหน่ำประเทศไทย เราใช้งบประมาณในการรับมือไปทั้งหมดเท่าไหร่?

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 66 ที่ผ่านมา นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ประธาน คณะกรรมการ MOPH Intelligence Unit เผยว่า จากการศึกษาของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการเงินการคลังสุขภาพเพื่อตอบสนอง ในช่วงระบาดของโควิด 19 ในประเทศไทย

พบว่า กระทรวงสาธารณสุข ใช้งบประมาณในการรับมือการระบาด ของโควิด 19 ระหว่างปี 2563 – 2565 รวม 3 ปี รวมทั้งสิ้น 444,294 ล้านบาท

ซึ่งหากแบ่งตามสัดส่วน ค่าบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโควิด เช่น ค่าตรวจคัดกรอง ค่ารักษาพยาบาล ค่าฉีดวัคซีน เป็นต้น จะเป็นส่วนที่ใช้งบประมาณมากที่สุด โดยใช้งบประมาณไป 260,174 ล้านบาท หรือร้อยละ 59 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามด้วยการจัดซื้อและบริหารจัดการวัคซีน 77,987 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 ค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 57,499 ล้านบาท หรือร้อยละ 17 ของงบประมาณที่ใช้ไปทั้งหมด ในส่วนที่เหลือสุดท้ายเป็นค่ายาและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ พื้นที่กักกันโรค และองค์กรการวิจัยและพัฒนา

ในส่วนของเงินบำรุงโรงพยาบาล ในสังกัดสำนักงานปลัด สธ. มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับสถานะเงินบำรุงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เช่นเดียวกับภาพรวมของรายได้และอัตราการเพิ่มของสินทรัพย์ของโรงพยาบาลเอกชนที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้รัฐบาลพยายามสร้างกลไกการตัดสินใจด้านการคลังสุขภาพในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ให้แตกต่างจากสถานการณ์ปกติ แต่กฎระเบียบและวิธีการใช้เงินไม่ได้แตกต่างจากกลไกเดิมมากนัก อีกทั้งยังส่งผลต่อความรวดเร็วในการตอบสนองต่อการระบาดของโรคอีกด้วย

คลิปอีจันแนะนำ
นาทีระทึก! ไรเดอร์ใจเด็ด ทิ้งรถช่วยเด็ก