“มสธ.” แถลงการณ์ ยึดธรรมาภิบาล ปมยกเลิกมติแต่งตั้งอธิการบดี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ออกคำแถลงการณ์ เรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีและการยกเลิกรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

วันนี้ (28 ก.พ.67) สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ออกคำแถลงการณ์ เรื่อง การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีและการยกเลิกรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยระบุว่า สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาแต่งตั้งอธิการบดีและยังมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำในการเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ที่ผ่านมานั้นสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดีอย่างรอบคอบ ชอบด้วยกฎหมาย เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยอย่างสูงสุด  โดยขอยืนยันว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาฯ ทุกประการ


คลิปอีจันแนะนำ

แท็กซี่กร่าง ด่ากราด “อยากตายไหม”