อัญเชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ถวายแด่ “พระพรหมสิทธิ” วัดสระเกศฯ

วัดสระเกศฯ จัดพิธีอัญเชิญหิรัญบัฏ พัดยศ และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ พระราชาคณะเจ้าคณะรองถวายแด่ “พระพรหมสิทธิ” อัญเชิญสัญญาบัตร พัดยศ ถวายแด่ “พระศรีคุณาภรณ์”

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จัดพิธีอัญเชิญหิรัญบัฏ พัดยศ และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ พระราชาคณะเจ้าคณะรองถวายแด่ “พระพรหมสิทธิ” อัญเชิญสัญญาบัตร พัดยศ ถวายแด่ “พระศรีคุณาภรณ์” หลังพ้นผิดคดีเงินทอนวัด และได้รับโปรดเกล้าฯคืนสมณศักดิ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.67 ที่พระอุโบสถวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร มีพิธีอัญเชิญหิรัญบัฎ พัดยศ และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ พระราชาคณะเจ้าคณะรองถวายแด่ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) อัญเชิญสัญญาบัตร พัดยศ ถวายแด่ พระศรีคุณาภรณ์ (บุญทวี ปญฺญาว์โส) และถวายสัญญาบัตร พัดยศ แด่พระครูสิริวิหารการ (สมจิตร จิตฺตธมฺโม) โดยได้มีการตั้งขบวนอัญเชิญจากลานโพธิ์ลังกา เข้าสูู่พระอุโบสถ วัดสระเกศฯ

โดยขบวนอัญเชิญได้เข้าสู่พระอุโบสถ โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ พระเถรานุเถระ พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีจำนวนมาก จนเต็มพระอุโบสถ

จากนั้น นายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาสถาปนาสมณศักดิ์ และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เจ้าหน้าที่สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อัญเชิญหิรัญบัฎ พร้อมเครื่องประกอบสมณศักดิ์ ถวายแด่พระพรหมสิทธิ เจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถวายสัญญาบัตรแด่พระพรหมสิทธิ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายพัดยศแด่พระพรหมสิทธิ

จากนั้น เจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถวายสัญญาบัตรแด่ พระศรีคุณาภรณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายพัดยศแด่พระศรีคุณาภรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถวายสัญญาบัตรแด่พระครูสิริวิหารการ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายพัดยศแด่พระครูสิริวิหารการ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญชัยมงคลคาถาฯ