กรมป่าไม้ พัฒนาระบบลงทะเบียนไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ ด้วยแอพ อี - ทรี (e-Tree) - ส่งเสริม ปชช.สนใจปลูกไม้มีค่า

กรมป่าไม้ พัฒนาระบบลงทะเบียนไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ ด้วยแอพ อี - ทรี (e-Tree) - ส่งเสริม ปชช.สนใจปลูกไม้มีค่า

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา แก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 7 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 โดยไม้หวงห้ามทุกชนิดในที่ดินกรรมสิทธิ์ของประชาชนที่ครอบครอง สามารถตัดนำไปใช้สอย หรือเพื่อค้าขายได้อย่างถูกกฎหมาย เช่น ไม้สัก ไม้ยางนา ไม้พะยูง ฯลฯ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเกี่ยวกับการปลูก การตัด การเคลื่อนย้ายไม้ การขายไม้และการรับรองไม้โดยเฉพาะที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินได้แก่ นส3 นส3ก โฉนด และสค1 เป็นต้น

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสนใจปลูกไม้มีค่ามากยิ่งขึ้น กรมป่าไม้ ได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนไม้มีค่า ภายใต้ ชื่อ แอพพลิเคชั่น อี - ทรี (e-Tree) เพื่อให้ผู้ที่สนใจสมัครลงทะเบียนภาค ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นระบบที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในด้านการแสดงสิทธิการครอบครองไม้ที่ถูกต้อง เป็นฐานข้อมูลปริมาณไม้มีค่าแต่ละชนิดสำหรับเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ปลูกและผู้ต้องการซื้อไม้มีค่า

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน


โดยสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ใช้งานได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก โดยจะเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์กรมป่าไม้ หรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ ในพื้นที่ทั่วประเทศช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน

ภาพจากอีจัน


ขณะเดียวกันกรมป่าไม้ได้เตรียมเปิดสายด่วนกรมป่าไม้ 1310 ต่อ 3 บริการให้คำปรึกษาการลงทะเบียนไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้ การขอรับกล้าไม้และข้อสงสัยอื่นๆ ไปพร้อมๆ กันด้วย ในวัน เวลาราชการ ตั้งแต่ เวลา 8.30 น. ถึง 16. 30 น.

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co