ข่าวอีจัน 13 มกราคม 2561 | 14:54 น.

ตัวแทนเด็กจุฬาฯ ล่ารายชื่อ รณรงค์ยกเลิก บังคับ แต่งชุดนิสิต

เขียนโดย อีจัน
ตัวแทนเด็กจุฬาฯ ล่ารายชื่อ รณรงค์ยกเลิก บังคับ แต่งชุดนิสิต

ตัวแทนผู้ไม่เห็นด้วย บังคับแต่งชุดนิสิตจุฬาฯ ตั้งแคมเปญผ่าน change.org ล่ารายชื่อให้มหาวิทยาลัยยกเลิกการบังคับแต่งชุดนิสิต


ตัวแทนผู้ไม่เห็นด้วย บังคับแต่งชุดนิสิตจุฬาฯ ตั้งแคมเปญผ่าน change.org ล่ารายชื่อให้มหาวิทยาลัยยกเลิกการบังคับแต่งชุดนิสิต โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีการตั้งกฎบังคับให้นิสิตแต่งชุดนิสิตเพื่อความเหมาะสมและเป็นชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย หากใครไม่ทำตามกฎจะถูกว่ากล่าวตักเตือนต่อหน้าสาธารณะทำให้อับอายและการตัดคะแนนความประพฤติ ซึ่งทางตัวแทนของผู้ไม่เห็นด้วยกับการแต่งชุดนิสิตจุฬาฯมาเรียน ได้เขียนข้อความไว้ตามรายละเอียดว่า


รณรงค์ยกเลิก ‘การบังคับ’ แต่งชุดนิสิต

นิสิตจุฬาฯ ที่ไม่เห็นด้วยกับการบังคับแต่งชุดนิสิต

ภาพจากอีจัน


การแต่งกายชุดนิสิตเป็นประเด็นถกเถียงมาตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านในจุฬาฯ มีทั้งผู้เห็นด้วยและผู้ไม่เห็นด้วยกับการแต่งชุดนิสิต ที่ผ่านมาจุฬาฯ มีมาตรการห้ามแต่งกายชุดไปรเวตมาเรียน ทั้งมาตรการกวดขันให้แต่งชุดนิสิตเป็นลายลักษณ์อักษร (ตามข้อบังคับนี้ https://www.reg.chula.ac.th/uniform2.pdf ) การตัดคะแนนความประพฤติ และมาตรการทางสังคมต่าง ๆ เช่น การตักเตือนว่ากล่าวของอาจารย์ การว่ากล่าวบุคคลที่แต่งชุดไปรเวตมาเรียนอย่างเปิดเผยต่อหน้านิสิตและบุคคลอื่นให้เกิดความอับอาย


เราตัวแทนของผู้ไม่เห็นด้วยกับการบังคับให้แต่งชุดนิสิตจึงอยากให้จุฬาฯ ยกเลิกการบังคับนิสิตให้แต่งชุดนิสิตทั้งทางกฎที่เป็นลายลักษณ์อักษรและทางสังคม เหตุผลการรณรงค์มีดังต่อไปนี้
1.) ในภาคการศึกษาปลายปี 2560 จุฬา ฯ ได้เพิ่มมาตรการกวดขันให้นิสิตแต่งกายชุดนิสิตมาเรียน หากไม่ปฏิบัติตามจะโดนตักเตือนในครั้งแรก และหักคะแนนความประพฤติในครั้งที่สอง เราไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าว หากจุดประสงค์การออกกฎของมหาลัยคือการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย การพยายามลดความแตกต่างระหว่างนิสิต จุฬาฯ ควรจะตอบคำถามต่อไปนี้
- การแต่งชุดไปรเวตมาเรียนสร้างความวุ่นวายอย่างไร
- การสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยการลบความหลากหลายและอัตลักษณ์ในการแต่งกายเกิดประโยชน์ต่อนิสิตอย่างไร
- การตักเตือน หักคะแนนความประพฤติจากการแต่งกายชุดไปรเวตเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลอย่างไร
- เหตุใดการพยายามลดความแตกต่างด้วยการปิดกั้นการแสดงออก(ทางการแต่งกาย) เป็นการแก้ปัญหาที่จุฬาฯ เลือก

ภาพจากอีจัน


2.) การแต่งกายเป็นสิทธิพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ มนุษย์ควรมีเสรีภาพในการแต่งกายตามที่ต้องการ อ้างตามคำประกาศหลักสิทธิมนุษยชน เสรีภาพคืออิสระในการกระทำใด ๆ ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น หากอ้างหลักคำว่าเสรีภาพตามดังกล่าว การแต่งกายย่อมเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ไม่สร้างความเดือดร้อนใด ๆ แก่ผู้อื่น หากการแต่งกายของบุคคลหนึ่งจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ความเดือดร้อนนั้นเป็นอคติส่วนตัว ที่เกิดจากค่านิยมทางสังคมบางอย่าง ซึ่งไม่ควรใช้เป็นบรรทัดฐานชี้ความถูกผิด หรือนำมาสร้างเป็นกฎที่ขัดกับสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
3.) การแต่งกายและการศึกษาไม่ใช่เรื่องเดียวกัน การแต่งกายของนิสิตไม่ได้ส่งผลต่อคุณภาพทางวิชาการ และความสามารถทางวิชาการของนิสิตแต่อย่างใด
4.) การแต่งกายและชื่อเสียงของจุฬาฯ ก็ไม่ใช่เรื่องเดียวเช่นกัน การอ้างว่าการแต่งกายถูกระเบียบเป็นหน้าเป็นตาของมหาลัยเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมีชื่อเสียงอย่างไร ควรขึ้นอยู่กับคุณภาพการศึกษา คุณภาพทางวิชาการของนิสิตมิใช่การแต่งกาย ในฐานะสถาบันการศึกษา หากชื่อเสียงในความคิดจุฬาฯ มาจากการ “บังคับ” ให้นิสิตแต่งกายชุดนิสิตให้เหมือนกัน และการแต่งกายนอกเหนือจากชุดนิสิตเป็นความไม่เหมาะสมและความเสื่อมเสีย จุฬาฯ ควรพิจารณาถึงสถานะอันอ่อนแอดังกล่าวว่าเหตุใดการบังคับแต่งชุดนิสิตจึงกลายเป็นหลักสำคัญที่จะรักษาชื่อเสียงจุฬาฯ ไว้ได้
5.) การแต่งกายตามกฎระเบียบ นัยหนึ่งคือการยอมรับและปฏิบัติตามกฎและจารีตประเพณี การบังคับแต่งชุดนิสิตจึงเสมือนเป็นการบังคับให้นิสิตปฏิบัติตามกฎและจารีตประเพณี อีกทั้งยังมีบทลงโทษหากไม่ทำตาม แสดงถึงบทลงโทษของการไม่ปฏิบัติตามจารีตประเพณี ซึ่งขัดแย้งกับจุดประสงค์ของการศึกษาอย่างสิ้นเชิง การศึกษามีขึ้นเพื่อให้สร้างเสริมองค์ความรู้ของมนุษย์ สอนให้มนุษย์รู้จักการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สอนให้มนุษย์ใช้เหตุผลและกล้าตั้งคำถาม มิใช่การพยายามผลิตซ้ำค่านิยมและจารีตประเพณี และต่อต้านการตั้งคำถามและการใช้เหตุผล ดังที่จุฬาฯ กำลังกระทำอยู่
ทั้งนี้การบังคับให้แต่งชุดนิสิตโดยการอ้างว่ากฎเป็นกฎ มีแล้วต้องทำตามย่อมเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง การใส่ชุดนิสิตเป็นกฎเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นการข้อโต้แย้งที่ถือว่าเป็นการทิ้งเหตุผล
ถึงแม้เราจะไม่เห็นด้วยกับการมีชุดนิสิต แต่ในเบื้องต้นนี้ เราขอให้ยกเลิกการ ‘บังคับ’ ให้แต่งกายชุดนิสิตเพียงเท่านั้น การแต่งกายควรจะเป็นเรื่องของความสมัครใจส่วนบุคคล มิใช่แต่งเพราะถูกบังคับ หากผู้ใดอยากแต่งชุดนิสิตก็ย่อมแต่งได้ตามความสมัครใจ แต่ผู้ใดไม่อยากแต่งกายชุดนิสิต จุฬาฯ ไม่ควรละเมิดสิทธิ์นี้ด้วยมาตรการต่าง ๆ ดังที่กระทำตลอดมา

ภาพจากอีจัน


ตัวแทนของผู้ไม่เห็นด้วยกับการแต่งชุดนิสิตจุฬาฯมาเรียนได้วางเป้าในการล่ารายชื่อไว้ 1,000 คน ผ่าน change.org โดยในขณะนี้มีผู้ลงชื่อร่วมเห็นด้วยกว่า 800 คนแล้ว อย่างไรก็ตามประเด็นนี้ยังเป็นข้อถกเถียงของหลายๆคนที่ยังคงต้องหาทางออกร่วมกันต่อไป
ขอบคุณรายละเอียดแคมเปญจาก : www.change.org 

ขอบคุณภาพจาก : www.sa.chula.ac.th 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตร.เสียชีวิตแล้ว 2 จากเหตุปะทะกราดยิงโคราช
ตร.เสียชีวิตแล้ว 2 จากเหตุปะทะกราดยิงโคราช
ไล่ไทม์ไลน์เหตุ จ.ส.อ. กราดยิงกลางเมืองโคราช
ไล่ไทม์ไลน์เหตุ จ.ส.อ. กราดยิงกลางเมืองโคราช
โศกนาฏกรรม 17 ศพ เมืองโคราช
โศกนาฏกรรม 17 ศพ เมืองโคราช