ข่าวอีจัน 20 กุมภาพันธ์ 2561 | 16:37 น.

ศาลอนุญาต พ่อญี่ปุ่น อุ้มบุญเด็ก 13 คน

เขียนโดย อีจัน
ศาลอนุญาต พ่อญี่ปุ่น อุ้มบุญเด็ก 13 คน

ศาลให้พ่อญี่ปุ่น รับเด็กอุ้มบุญ 13 คน กลับไปเลี้ยงดู

จำคดีนี้ได้ไหม ที่มีข่าวพบเด็กทารก 13 คน อุ้มบุญจากพ่อเศรษฐีชาวญี่ปุ่น 1 คน

ภาพจากอีจัน

 (20 ก.พ.2561) ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มีคำสั่งให้พ่ออุ้มบุญชาวญี่ปุ่น เป็นพ่อเด็กอุ้มบุญ 13 คน ถูกต้องตามกฎหมาย หลังไม่พบการค้ามนุษย์ มีการวางแผนการดูแลเด็กทั้ง 13 คนเป็น อย่างดี หลังจากต่อสู้คดีนานกว่า 4 ปี โดยช่วงเช้าที่ผ่านมาศาลอ่านคำพิพากษาว่าคดีนี้นายชิเกตะ (ขอสงวนนามสกุล) สัญชาติญี่ปุ่น ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่า ผู้เยาว์ทั้ง 13 คน ซึ่งเกิดจากการตั้งครรภ์แทนเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ หรืออุ้มบุญ

ภาพจากอีจัน


ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานของผู้ร้องประกอบรายงานของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครแล้ว เห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 มาตรา 56 บัญญัติให้ผู้ที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทน ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ สามีหรือภริยาที่ดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทน มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งให้ผู้ที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสามีและภริยา ที่ดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทน ไม่ว่าสามีและภริยาดังกล่าวจะเป็นสามีและภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ภาพจากอีจัน


เจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว เป็นการคุ้มครอง สวัสดิภาพ และประโยชน์สูงสุดของผู้ที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนเป็นสำคัญ ซึ่งได้ความว่าผู้ร้องไม่มีภริยาแต่เป็นผู้ดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทน ตั้งแต่ปี 2556 โดยใช้เชื้ออสุจิของผู้ร้องปฏิสนธิกับไข่ของผู้บริจาคแล้วนำไปใส่ในโพรงมดลูกของหญิงไทย ผู้รับตั้งครรภ์แทนจำนวน 9 คน จนคลอดผู้เยาว์รวม 13 คน เมื่อปี 2557 อันเป็นเวลาก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2558

ภาพจากอีจัน


ผู้ร้องมีสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้เยาว์ทั้ง 13 คนเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้องได้ ประกอบกับรายงานผลการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ ปรากฏว่าผู้ร้องเป็นบิดาโดยสายโลหิตของผู้เยาว์ ซึ่งหลังจากผู้เยาว์ทั้ง 13 คนเกิด ผู้ร้องอุปการะเลี้ยงดูด้วยดีตลอดมา จนกระทั่งเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำตัวผู้เยาว์ทั้งหมดไปเลี้ยงดูที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด และสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ผู้ร้องมอบหมายให้บุคคลอื่นไปเยี่ยมเยียนผู้เยาว์เหล่านั้นเป็นประจำ

ภาพจากอีจัน

นอกจากนี้ผู้ร้องวางแผนเตรียมความพร้อมพาบุตรผู้เยาว์ไปอุปการะเลี้ยงดูที่ประเทศญี่ปุ่น โดยเตรียมสถานที่เลี้ยงดู ที่มีความปลอดภัยและสะดวก มีพยาบาลวิชาชีพและพี่เลี้ยงเด็กเพียงพอ เมื่อถึงเกณฑ์ที่ผู้เยาว์จะเข้ารับการศึกษา ผู้ร้องวางแผนจะส่งเข้าศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติใกล้ที่พักอาศัย โดยผู้ร้องและครอบครัว ซื้อที่ดินและกำลังก่อสร้างที่พักอาศัยใกล้สวนสาธารณะขนาดใหญ่ กลางกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังเปิดบัญชีกองทุนให้แก่ผู้เยาว์ทั้ง 13 คน ที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อสะสมให้ผู้เยาว์ในระยะยาวอีกด้วย

ภาพจากอีจัน

ทั้งได้ความว่า ผู้ร้องได้นำบุตรผู้เยาว์อื่น ซึ่งเกิดจากการตั้งครรภ์แทนก่อนหน้านี้ไปเลี้ยงดูที่ประเทศญี่ปุ่น และประเทศกัมพูชา ปรากฏว่าบุตรผู้เยาว์ดังกล่าวได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดี โดยเฉพาะบุตรผู้เยาว์ที่นำไปเลี้ยงดูที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับสัญชาติญี่ปุ่น ครบถ้วนทุกคนแล้ว ผู้ร้องเป็นบุตรผู้ก่อตั้งและประธานบริหารบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น เป็นเจ้าของและผู้ถือหุ้นในหลายบริษัท ได้รับเงินปันผลจากบริษัทเดียวปีละกว่าร้อยล้านบาท แสดงว่าผู้ร้องมีอาชีพการงานมั่นคง มีรายได้มากเพียงพอที่จะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ได้ทุกคน


นอกจากนี้อธิบดีกรมกิจการเด็ก ในฐานะผู้กำกับดูแลหน่วยงาน ที่เลี้ยงดูผู้เยาว์ มีหนังสือไม่คัดค้านการที่ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาล ทั้งไม่ปรากฏว่า ผู้ร้องมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ผู้ร้องเป็นผู้ดำเนินการให้ผู้เยาว์ทั้ง 13 คนถือกำเนิดจึงต้องรับผิดชอบในการอุปการะเลี้ยงดู เมื่อคำนึงถึงความผาสุข สวัสดิภาพโอกาสของผู้เยาว์ บิดาที่แท้จริงย่อมมีความรักใคร่ผูกพันต่อบุตรโดยสายเลือดของตนเอง และเป็นผู้มีความใกล้ชิดกับผู้เยาว์มากที่สุด ทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ร้องมีความประพฤติบกพร่องเสียหายประการใด จึงเห็นสมควรมีคำสั่งให้ผู้เยาว์ทั้ง 13 คนที่เกิดจากการตั้งครรภ์แทนเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้องนับแต่วันที่ผู้เยาว์นั้นเกิด และเมื่อได้ความว่าหญิงผู้รับตั้งครรภ์แทนมิได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับผู้เยาว์แต่อย่างใดและทุกคนต่างทำบันทึกยอมสละอำนาจปกครองแล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ร้อง ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์ทั้ง 13คนแต่เพียงฝ่ายเดียว จึงมีคำสั่งว่า ผู้เยาว์ทั้ง 13 คนเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นครพนม TIER 1 ปลอดค้ามนุษย์
นครพนม TIER 1 ปลอดค้ามนุษย์
ผญบ.ถูกรางวัลที่ 1 รับ 12 ล้าน
ผญบ.ถูกรางวัลที่ 1 รับ 12 ล้าน
นักประดาน้ำยัน ไม่มีปลาจระเข้ ในบ่อบ้านไอ้ไอซ์
นักประดาน้ำยัน ไม่มีปลาจระเข้ ในบ่อบ้านไอ้ไอซ์