ข่าว 10 ตุลาคม 2562 | 10:44 น.

ใครกำลังจะจบ ป.ตรี ยกมือขึ้น ตัวเลขเผย ป.ตรี ตกงานเกือบ 2 แสนคน

เขียนโดย อีจัน
ใครกำลังจะจบ ป.ตรี ยกมือขึ้น ตัวเลขเผย ป.ตรี ตกงานเกือบ 2 แสนคน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลสำรวจคนว่างงานเดือน ก.ย. 62 ป.ตรี 1.73 แสนคน

10 ตุลาคม 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 พบว่า

จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.64 ล้านคน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 37.72 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.21 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.85 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 1.2 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 18.92 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น

ภาพจากอีจัน

สำหรับผู้ว่างงาน 3.85 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.0 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 1.2 หมื่นคน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 3.0 พันคน

เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มวัยเยาวชนหรือผู้มีอายุ 15-24 ปี มีอัตราการว่างงานร้อยละ 6.5 ซึ่งปกติในกลุ่มนี้ อัตราการว่างงานจะสูง ส่วนกลุ่มวัยผู้ใหญ่ (อายุ 25 ปีขึ้นไป) มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.4 และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 กลุ่มวัยเยาวชนมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 5.1 เป็นร้อยละ 6.5

เมื่อพิจารณาจำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ พบว่า ผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีจำนวนสูงสุดคือ 1.73 แสนคน (อัตราการว่างงานร้อยละ 2.2) รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 8.4 หมื่นคน (ร้อยละ 1.3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 7.7 หมื่นคน (ร้อยละ 1.2) ระดับประถมศึกษา 4.2 หมื่นคน (ร้อยละ 0.5)

ภาพจากอีจัน

และไม่มีการศึกษา และต่ำกว่าประถมศึกษา 9.0 พันคน (ร้อยละ 0.1) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 พบว่า ผู้ว่างงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นลดลง 2.0 หมื่นคน ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษาลดลง 3.0 พันคน ในขณะที่ระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 2.8 หมื่นคน ระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้น 4.0 พันคน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเพิ่มขึ้น 3.0 พันคน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใครกำลังจะจบ ป.ตรี ยกมือขึ้น ตัวเลขเผย ป.ตรี ตกงานเกือบ 2 แสนคน
ใครกำลังจะจบ ป.ตรี ยกมือขึ้น ตัวเลขเผย ป.ตรี ตกงานเกือบ 2 แสนคน
กลุ่ม 2 ล้อสายบุญรวมตัวช่วยเหลือยายเลี้ยงลูกพิการเพียงลำพัง
กลุ่ม 2 ล้อสายบุญรวมตัวช่วยเหลือยายเลี้ยงลูกพิการเพียงลำพัง
เกษตรกรเตรียมฟ้องศาลปกครอง
เกษตรกรเตรียมฟ้องศาลปกครอง
‘โวโลพอร์ต’ แท็กซี่บินได้แห่งแรกของโลก
‘โวโลพอร์ต’ แท็กซี่บินได้แห่งแรกของโลก