9 ข้อควรรู้ สำหรับ คนที่เดินทางเข้า-ออก ไทยและประเทศกลุ่มเสี่ยง

กระทรวงสาธารณสุข แนะนำ 9 ข้อ ประชาชนที่เดินทางเข้า-ออก ไทยและประเทศกลุ่มเสี่ยง
9 ข้อควรรู้ สำหรับ คนที่เดินทางเข้า-ออก ไทยและประเทศกลุ่มเสี่ยง

กระทรวงสาธารณสุข แถลงเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ประจำวันที่ 27 ก.พ.63 ว่า ยืนยันผู้ป่วยที่ติดเชื้อในประเทศไทย รักษาในโรงพยาบาล 13 ราย กลับบ้านแล้ว 27 ราย

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
พร้อมมีข้อแนะนำให้ประชาชน มีขั้นตอนการดูแลตัวเองในการเดินทางเข้า-ออกประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 9 ข้อ ดังนี้

1. ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศที่กำลังจะเดินทางไปอย่างใกล้ชิด รวมทั้งข้อปฏิบัติของแต่ละประเทศต่อผู้เดินทางจากประเทศไทย

2. ถ้าพบว่า ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่องในประเทศนั้น ควรงดการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางออกไปก่อน

3. หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีความจำเป็นต้องเดินทาง ให้ปฏิบัติตนดังนี้ หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย หากไปในที่ผู้คนอยู่หนาแน่นหรือรถโดยสารสาธารณะ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วยด้วยไข้หวัดหรือโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน สะอาด หลีกเลี่ยงการไปท่องเที่ยวตลาดค้าสัตว์มีชีวิต

4. ระหว่างเดินทาง หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้อื่น หากอาการไม่ดีขึ้น หรือมีอาการหอบเหนื่อย หายใจลำบากให้รีบไปพบแพทย์และแจ้งสถานทูตไทยประจำประเทศนั้น

5. หลังการเดินทาง ขอให้ร่วมมือในการคัดกรองผู้เดินทางที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และมาตรการการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งการคัดกรองที่ด่านฯ ถ้ามีอาการเจ็บป่วยจะต้องถูกส่งไปรับการรักษาในโรงพยาบาลที่กำหนด

6. ในกรณีที่คัดกรองที่ด่าน พบว่าไม่มีอาการป่วย ขอความร่วมมือให้สังเกตอาการป่วยอยู่ที่บ้าน/ ที่พัก จนครบ 14 วัน โดยให้หลีกเลี่ยงการไปในที่สาธารณะที่มีคนอยู่หนาแน่นโดยไม่จำเป็น เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงเรียน รถไฟฟ้า เป็นต้น งดใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ช้อน ผ้าเช็ดตัวร่วมกับผู้อื่น มีพฤติกรรมสุขภาพ เช่น หมั่นล้างมือ ไอจามปิดปากปิดจมูก

7. ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับมาจากพื้นที่การระบาดต่อเนื่อง หากมีไข้ ร่วมกับ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ ให้สวมหน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือและรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง

8. หากไปพบแพทย์ และได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการในครั้งแรกไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ถ้ามีอาการป่วยมากขึ้นหรืออาการไม่ดีขึ้น ขอให้กลับไปพบแพทย์โรงพยาบาลใกล้บ้านอีกครั้ง

9. ติดตามข้อมูลทางการ จากเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1422 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ภาพจากอีจัน
No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co