รพ.เอกชน ร้องสาธารณสุข หลังขาดแคลน หน้ากากอนามัยขั้นวิกฤติ

สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ร้อง รมว.สธ. หลัง รพ.กว่า 250 แห่ง ขาดแคลน หน้ากากอนามัย หวั่นอาจจะเกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง
รพ.เอกชน ร้องสาธารณสุข หลังขาดแคลน หน้ากากอนามัยขั้นวิกฤติ

จากสถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ให้โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งเตรียมการรับสถานการณ์ที่อาจจะมีการระบาดในวงกว้างขึ้น โรงพยาบาลเอกชนมีการรับคนไข้ที่มีความเสี่ยงมากกว่าร้อยละ 70 ในโรงพยาบาล แต่ปัจจุบัน โรงพยาบาลเอกชนประสบปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย ขั้นวิกฤต และโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งไม่มีหน้ากากอนามัยใช้แล้ว บุคลากรทางการแพทย์ต้องใช้หน้ากากผ้า ซึ่งมีความเสี่ยงมาก ทางโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งไม่สามารถจัดซื้อจัดหาหน้ากากอนามัยได้

ภาพจากอีจัน
เนื่องจากกรมการค้าภายในได้ประกาศให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุม และโรงงานผู้ผลิตต้องจัดส่งให้กับกรมการค้า ภายในเท่านั้น ไม่สามารถจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลเอกชนได้ และโรงพยาบาลเอกชนได้ติดต่อขอซื้อหน้ากากอนามัยจากทางกรมค้าภายใน แต่ได้รับคำตอบว่า ให้แจ้งเข้าไปเพื่อระบบการรอคิว หากไม่มีหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และคนไข้ที่มีความเสี่ยงในการติดโรคในโรงพยาบาลเอกชน อาจจะเกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง และร้ายแรงมากขึ้นและจะไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้
ภาพจากอีจัน
สมาคมโรงพยาบาลเอกชนในฐานะผู้แทนของโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 250 แห่งทั่วประเทศ ทำการสำรวจจำนวนหน้ากากอนามัยขั้นต่ำ ที่ต้องการใช้ในแต่ละวัน และขอความอนุเคราะห์ให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลเอกชน เพื่อที่โรงพยาบาลเอกชนจะสามารถควบคุมป้องกันไม่ให้มีการระบาดมากกว่านี้
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co