ห้ามผลิต จำหน่าย หรือนำเข้าเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 70%

ราชกิจจานุเบกษาประกาศห้ามผลิต-จำหน่าย- นำเข้า เจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์เข้มข้นต่ำกว่า 70%
ห้ามผลิต จำหน่าย หรือนำเข้าเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 70%

วานนี้ (9 มี.ค.2563) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่มีปริมาตรต่ำกว่าร้อยละ 70% ก็คือ ห้ามผลิตและจำหน่ายเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์เข้มข้นต่ำกว่าร้อยละ 70 % โดยออกประกาศดังต่อไปนี้

ภาพจากอีจัน
ข้อ 1 ให้เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำความสะอาดมือโดยไม่ใช้น้ำซึ่งมีความเข้มข้นของเอทิลแอลกอฮอล์ หรือเอธานอล (ethyl alcohol หรือ ethanol) ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ หรือไอโซโพรพานอล (isopropyl alcohol หรือ isopropanol ) หรือเอ็น -โพรพิลแอลกอฮอล์ หรือเอ็น -โพรพานอล ( n -propyl alcohol หรือ n -propanol) เพียงสารเดียว หรือผสมรวมกันอยู่ต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยปริมาตร (volume by volume ) เป็นเครื่องสำอาง ที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปประกาศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
logo
อีจัน
www.ejan.co