อาชญากรรม 11 มีนาคม 2563 | 17:25 น.

ค้ามนุษย์ งานปราบปรามต้องใช้ยาแรง

เขียนโดย อีจัน
ค้ามนุษย์ งานปราบปรามต้องใช้ยาแรง

ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายฝ่ายปกครอง หน่วยใหม่ของกรมการปกครอง แต่ความเข้มข้นของการปราบปราม “ค้ามนุษย์” นั้นใช้ยาแรงทุกคดี

“ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายฝ่ายปกครอง” หน่วยใหม่ของ “กรมการปกครอง” จับกุม ปราบปราม บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม

ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายฝ่ายปกครอง (ศกปค.) คือใคร ?

"ศกปค." คือหน่วยงานสังกัด “สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง” ที่จัดตั้งขึ้นใหม่เมื่อเดือนตุลาคม 62 ที่ผ่านมานี้ เพื่อแยกภารกิจการบังคับใช้กฎหมายตามนโยบายรัฐบาล และกฎหมายที่กรมการปกครองรับผิดชอบ ออกมาจากส่วนกำกับ สืบสวนและปราบปราม (สสป.) และส่วนการสอบสวนคดีอาญา (สสอ.) แต่ยังอยู่ภายใต้สำนักการสอบสวนและนิติการ(สน.สก.)เช่นเดิม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในภารกิจการบังคับใช้กฎหมาย “จับกุมดำเนินคดี” และ “ชั้นการสอบสวนคดีอาญา” ซึ่งเป็นภารกิจของ สสอ.นั่นเอง

ภาพจากอีจัน


ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายฝ่ายปกครอง (ศกปค.) มีหน้าที่อะไร?

นายสิรภพ นิยมเดช หัวหน้ากลุ่มบูรณาการภารกิจพิเศษ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง รับผิดชอบงานด้านวางแผนปฏิบัติงาน ของศกปค. กล่าวว่า ศกปค. นั้นมีชื่อหน่วยเป็นภาษาอังกฤษว่า Governing Officer’s Law enforcement Operation Center หรือ GLOC มีหน้าที่บูรณาการภารกิจด้านการบังคับใช้กฎหมายตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยที่มอบหมายให้กรมการปกครองรับผิดชอบในการปฏิบัติและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) การป้องกันและปรามปรามหนี้นอกระบบ การป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล การจัดระเบียบสังคม ควบคุมสถานบริการ สถานบริการที่คล้ายกับสถานบริการ บ่อนการพนัน ป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ป้องกันและปราบปรามอาชญาการรมทางอินเตอร์เน็ต การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ อำนวยการและติดตามผลการปฏิบิติงานตามแผนหรือมาตรการป้องกันและปราบปราม และบังคับใช้กฎหมายอื่นๆ ตามที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษในการสืบสวนปราบปรามและสืบสวนสอบสวนในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองตามที่ร้องขอทั่วราชอาณาจักรด้วย โดยจะเห็นได้ว่าเป็นภารกิจที่ต้องรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีความสำคัญซับซ้อนในสังคมปัจจุบันเกินกว่าที่หน่วยงานใดจะสามารถจัดการปัญหาได้เพียงหน่วยงานเดียวและในบางประเด็นการเป็นที่จับตามมองในระดับนานาชาติด้วย

ภาพจากอีจัน


ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายฝ่ายปกครอง (ศกปค.) ต้องจับสถานบริการ ?

นายเจตน์พงศ์ โชคสวัสดิ์วรกุล หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการพิเศษสืบสวน สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง รับผิดชอบงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และจัดชุดปฏิบัติการพิเศษบังคับใช้กฎหมาย ชี้แจงว่า กรมการปกครอง โดย ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายฝ่ายปกครอง (ศกปค.) จำเป็นจะต้องดำเนินการตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ต่อเนื่องถึง คำสั่ง คสช.ที่ 46/2559 ซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีผลบังคับใช้ มิได้ยกเลิกแต่อย่างใดและถือเป็นยาแรงเพื่อควบคุมให้สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปกป้องเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงจากทั้งปัญหายาเสพติดและการค้ามนุษย์ ตลอดจนจัดการกับผู้ประกอบการที่หาประโยชน์เกินเลยโดยไม่คำนึงส่วนรวม
ภาพจากอีจัน

ซึ่งหากผู้ประกอบการผิดจริง ก็มีโทษถึงเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิดและห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา 5 ปีเลยทีเดียว เลยอยากจะฝากถึงผู้ประกอบการสถานบริการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพราะถ้าละเลยอาจจะได้ไม่คุ้มเสีย

ภาพจากอีจัน

นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ยังคงเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ประเทศยังคงต้องรักษามาตรฐานการทำงาน และต้องทำให้ดียิ่งขึ้น
ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ภาพจากอีจัน

ปัจจุบัน ประเทศไทยถูกจัดลำดับ อยู่ Tier 2 และเป้าหมายของรัฐบาล คือ Tier 1 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ทั้งในส่วนของการป้องกัน โดยจังหวัด และอำเภอ ออกตรวจสถานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงป้องกันไม่ให้กระทำผิด และในส่วนของปราบปราม รับเรื่องเรียนหรือแจ้งเบาะแสผ่านศูนย์ดำรงธรรม จัดชุดปฏิบัติการพิเศษปราบปรามการการค้ามนุษย์ ซึ่งที่ผ่านมาดำเนินการจับกุมปราบปรามได้สำเร็จ 100 % ตามที่ได้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ผู้ต้องหาถูกศาลพิพากษาลงโทษหนัก และสถานที่ใช้กระทำผิดถูกสั่งปิด ในความเห็นส่วนตัวเชื่อว่า หากหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และประชาชน ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง และรักษามาตรฐานการทำงานได้ จะมีความหวังว่าประเทศไทย จะถูกจัดอันดับ Tier 1 ได้ในอนาคตต่อไป

ภาพจากอีจัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปกครองจับ 3 คาราโอเกะค้ากามเด็กหญิง
ปกครองจับ 3 คาราโอเกะค้ากามเด็กหญิง
ค้ามนุษย์ งานปราบปรามต้องใช้ยาแรง
ค้ามนุษย์ งานปราบปรามต้องใช้ยาแรง
7 จังหวัด ภาคอิสานเชิงรุก #ค้ามนุษย์
7 จังหวัด ภาคอิสานเชิงรุก #ค้ามนุษย์
กองปราบปราม ทลายบ่อนเจ้นาง พบต่างด้าวเถื่อน ลอบเล่นพนัน
กองปราบปราม ทลายบ่อนเจ้นาง พบต่างด้าวเถื่อน ลอบเล่นพนัน
ดีเอสไอ ลุยค้นคอนโดกลางกรุง ชาวอิสราเอล สะสมคลิปเซ็กส์กับเด็ก
ดีเอสไอ ลุยค้นคอนโดกลางกรุง ชาวอิสราเอล สะสมคลิปเซ็กส์กับเด็ก