ข่าวทั่วไป 14 มีนาคม 2563 | 13:34 น.

ราชกิจจาฯ ประกาศ สธ. ตั้งพนักงานควบคุมโรค ช่วยเฝ้าระวังโควิด-19

เขียนโดย อีจัน
ราชกิจจาฯ ประกาศ สธ. ตั้งพนักงานควบคุมโรค ช่วยเฝ้าระวังโควิด-19

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตั้งพนักงานควบคุมโรค ช่วยเฝ้าระวังโควิด-19

14 มีนาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดังนี้ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุม โรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ภาพจากอีจัน

ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563”
ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ข้อ 4. ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
(1) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(2) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(3) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
(4) สาธารณสุขนิเทศก์
(5) ข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรค ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้
(5.1) อธิบดีกรมควบคุมโรค
(5.2) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
(5.3) ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
(5.4) ผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
(5.5) ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา
(5.6) ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป
(5.7) ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง
(5.8) ผู้อำนวยการกองวัณโรค
(5.9) ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
(5.10) ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร
(5.11) ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
(5.12) ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย
(5.13) ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1- 12
(5.14) ข้าราชการสังกัดกองระบาดวิทยาหรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการ หรือปฏิบัติราชการในกองระบาดวิทยา ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้
(5.14.1) นายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป
(5.14.2) นายสัตวแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป
(5.14.3) นักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป
(6.) ข้าราชการสังกัดกรมการแพทย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้
(6.1) อธิบดีกรมการแพทย์
(6.2) รองอธิบดีกรมการแพทย์
(6.3) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
(6.4) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี
(6.5) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน
(6.6) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์
(6.7) ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยาแห่งชาติ
(6.8) ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา
(6.9) ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
(6.10) ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง
(6.11) ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ภาพจากอีจัน

ข้อ 5. ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอำนาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(1.) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
(2.) นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
(3.) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์
(4.) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป
(5.) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
(6.) สาธารณสุขอำเภอ
(7.) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(8.) ข้าราชการที่ปฏิบัติราชการ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศซึ่งดำรงตำแหน่ง ต่อไปนี้
(8.1) นายแพทย์ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(8.2) นายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(8.3) นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(8.4) พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการขึ้นไป
(8.5) เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป
(8.6) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป
ข้อ 6. ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอำนาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(1.) ผู้ว่าราชการจังหวัด
(2.) รองผู้ว่าราชการจังหวัด
(3.) ปลัดจังหวัด
(4.) นายอำเภอ
(5.) ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ
(6.) ปลัดอำเภอ

ภาพจากอีจัน

ข้อ 7. ให้ข้าราชการสังกัดราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอำนาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(1.) ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้
(1.1) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(1.2) ปลัดกรุงเทพมหานคร
(1.3) ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
(1.4) รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
(1.5) ผู้อำนวยการสำนักอนามัย
(1.6) รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย
(1.7) ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สังกัดสำนักอนามัย
(1.8) หัวหน้ากลุ่มงานระบาดวิทยา กองควบคุมโรคติดต่อ สังกัดสำนักอนามัย
(1.9) ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สังกัดสำนักอนามัย
(1.10) ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาล สังกัดสำนักอนามัย
(1.11) ผู้อำนวยการสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักอนามัย
(1.12) ผู้อำนวยการสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สังกัดสำนักอนามัย
(1.13) ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดสำนักอนามัย
(1.14) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(1.15) ผู้อำนวยการเขต
(1.16) หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สังกัดสำนักงานเขต
(2) ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้
(2.1) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2.2) ปลัดเทศบาล
(2.3) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(2.4) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
(2.5) นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(3) ข้าราชการตำแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสังกัดเมืองพัทยา
ข้อ 8. ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหมซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอำนาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(1) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม
(2) ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยา การเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ

ภาพจากอีจัน

ขณะที่อีกฉบับ ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563”
ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรับผิดชอบงานด้านระบาดวิทยา การเฝ้าระวัง การป้องกัน หรือการควบคุมโรคติดต่อ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอำนาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ข้อ 4. ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เฉพาะในเขตท้องที่ ที่ตนมีอำนาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(1) เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ปกครอง ประจำศาลากลางจังหวัด
(2) เจ้าหน้าที่ปกครอง ประจำที่ว่าการอำเภอ
(3) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ข้อ 5. ให้ข้าราชการสังกัดราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เฉพาะในเขตท้องที่ที่ตนมีอำนาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(1) ข้าราชการสังกัดเมืองพัทยา ซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้
(1.1) นายกเมืองพัทยา
(1.2) ปลัดเมืองพัทยา
(1.3) ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุข
(1.4) ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
(1.5) ข้าราชการสังกัดเมืองพัทยาหรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในสังกัดเมืองพัทยา ซึ่งดำรงตำแหน่งนายแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสัตวแพทย์

ภาพจากอีจัน

(2) ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้
(2.1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(2.2) นายกเทศมนตรี
(2.3) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(2.4) ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
(2.5) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
(2.6) หัวหน้ากองหรือหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล
(2.7) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล
(2.8) หัวหน้ากองหรือหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบล หรือตำแหน่งที่คล้ายคลึงกัน
(2.9) ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งดำรงตำแหน่งนายแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นายสัตวแพทย์ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสัตวแพทย์

ภาพจากอีจัน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้จำหน่ายหน้ากากอนามัย ไม่เกินชิ้นละ 2 บาท
ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้จำหน่ายหน้ากากอนามัย ไม่เกินชิ้นละ 2 บาท
ราชกิจจาฯ ประกาศ โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย
ราชกิจจาฯ ประกาศ โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ห้ามข้าราชการปกครองไป 11 ประเทศเสี่ยง
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ห้ามข้าราชการปกครองไป 11 ประเทศเสี่ยง
ราชกิจจาฯ ออกหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเยียวยาผู้ติดเชื้อโควิด-19
ราชกิจจาฯ ออกหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเยียวยาผู้ติดเชื้อโควิด-19
ราชกิจจาฯ อนุญาตให้ส่งออกหน้ากากอนามัยได้
ราชกิจจาฯ อนุญาตให้ส่งออกหน้ากากอนามัยได้