มก.-ม.รังสิต ปิดการเรียนการสอน หวั่น นักศึกษาติดโควิด-19

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยรังสิต ประกาศปิดการเรียนการสอน หวั่น นักศึกษาและบุคลากร ติดเชื้อโควิด-19
มก.-ม.รังสิต ปิดการเรียนการสอน หวั่น นักศึกษาติดโควิด-19

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างรวดเร็วในประเทศซึ่งมียอดผู้ติดเชื้อในขณะนี้จำนวน 114 ราย สร้างความตกใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งหลายๆ หน่วยงานในภาครัฐขอให้ประชาชนงดออกไปในที่ผู้คนแออัดหากไม่จำเป็น เหตุนี้จึงทำให้สถานศึกษาออกมาประกาศงดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ภาพจากอีจัน
โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีประกาศปิดการเรียนการสอนดังนี้ ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกำลังเป็นที่วิตกกังวลอยู่ในขณะนี้ สถานการณ์กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของนิสิต บุคลากร และ คณาจารย์ และเพื่อลดภาวะเสี่ยงจากการระบาดของโรค COVID-19 จึงให้หยุดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระหว่างวันที่ 14 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยจะเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 และมหาวิทยาลัยมีมาตรการดูแลสถานที่เพื่อลดภาวะเสี่ยง

จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ การมาปฏิบัติงานของคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ให้ส่วนงานพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมของแต่ละส่วนงาน

ภาพจากอีจัน
ด้านมหาวิทยาลัยรังสิต ได้ออกมาประกาศผ่านเพจของมหาวิทยาลัยว่า ประกาศฉบับที่ 5
จากกรณี COVID-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด มหาวิทยาลัยรังสิต เห็นควรให้ปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์แทนการบรรยายในชั้นเรียน โดยจะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ เริ่มวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563
สำหรับวิชาเรียนที่เป็นปฏิบัติการนั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยรังสิต มีกลุ่มคณะวิชาเป็นจำนวนมาก ทั้งกลุ่มคณะด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ , กลุ่มคณะด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี , กลุ่มคณะด้านศิลปะ การออกแบบ และดนตรี , กลุ่มคณะด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , กลุ่มคณะด้านการบริหารธุรกิจและรัฐกิจ โดยแต่ละกลุ่มคณะจะมีการปรับรูปแบบในวิชาปฏิบัติการที่ไม่เหมือนกัน สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ จะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์และแฟนเพจของมหาวิทยาลัย
ภาพจากอีจัน
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co