ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศหยุดเรียน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศหยุดเรียน

แถลงการณ์ราชวิทยาสัยจุฬาภรณ์ ประกาศหยุดเรียน 16-31 มี.ค.63

16 มี.ค. 63 มีรายงานว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกประกาศสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เรื่อง มาตรการควบคุมสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 โดยมีเนื้อหาระบุว่า

ตามที่ได้มีข่าวปรากฏออกมาเรื่องการมีบุคลากรที่ทำงานในบริเวณของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ต้องสงสัยติดเชื้อ COVID-19 ออกมาสู่สาธารณะในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 นั้น สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์กำลังดำเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ประจักษ์ชัดในเรื่องดังกล่าว

ภาพจากอีจัน
อย่างไรก็ตามสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและความห่วงใยของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และเพื่อเป็นการป้องกันตามมาตรการตามแนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับลงวันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จะดำเนินการและออกมาตรการต่อไปนี้

1. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 ขอให้ผู้ปฏิบัติงานหยุดการปฏิบัติงานที่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เป็นเวลา 3 วัน เพื่อรอรับข้อมูลที่ได้รับการรับรองผลการตรวจคัดกรองการติดเชื้อ COVID-19 ของผู้ต้องสงสัยติดเชื้อจากห้องปฏิบัติการการตรวจเชื้อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อเป็นการป้องกันตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้ขอให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความใกล้ชิดกับผู้ต้องสงสัยติดเชื้อที่กำลังรอผลการตรวจเชื้อจากห้องปฏิบัติการหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่น และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งคัด โดยต้องพักอาศัยอยู่ในบริเวณจำกัด

3. ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เป็นต้นมา สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ได้กำหนดมาตรการการป้องกันภายในสถาบันอย่างเคร่งคัด ดังนั้น ขอให้ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันติดตามประกาศของสถาบันในเรื่องนี้ต่อไป

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเป็นประการใดสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์จะออกประกาศเพื่อรายงานความคืบหน้าให้บุคลากรทุกท่านได้ทราบทันทีที่ได้รับผลการตรวจสอบการติดเชื้อจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

4. สำหรับเรื่องการปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ทั้งในส่วนของงานสำนักงานและงานการเรียนการสอนและวิจัย สถาบันจะกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ทราบโดยเร็วต่อไป

ขณะที่ประกาศอีกฉบับหนึ่งระบุว่า...

ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งกำลังเป็นที่วิตกกังวลอยู่ในขณะนี้ สถานการณ์กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยจำนวนผู้ติดเชื้อ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนั้น ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ และเพื่อลดภาวะเสี่ยงจากการระบาดของโรด COVID-19 จึงให้หยุดการเรียนการสอนของราชวิทยาสัยจุฬาภรณ์ ระหว่างวันที่ 16-31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ทั้งนี้จะเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีมาตรการดูแลสถานที่เพื่อลดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรด COVID-19 โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดอาคารสถานที่ทั่วทั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ การมาปฏิบัติงานของคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้ส่วนงานพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมของแต่ละส่วนงาน

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co