AD

เลื่อนรับสมัคร-สอบเข้า นักเรียน ม.1 ม.4 ทั่วประเทศ

สพฐ. สั่ง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ทุกเขต เลื่อนรับสมัคร-สอบเข้า นักเรียน ม.1 ม.4 ทั่วประเทศ
เลื่อนรับสมัคร-สอบเข้า นักเรียน ม.1 ม.4 ทั่วประเทศ

18 มีนาคม 2563 มีรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เรื่องการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเนื้อหาระบุว่า...

ตามมติคณะรัฐมตรี มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ความแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการดังต่อไปนี้

1.แจ้งสถานศึกษาทุกแห่งปิดการเรียนการสอน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม จนถึง 31 มีนาคม 2563

2.ให้สถานศึกษาจัดเวรยามดูแลทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยหมุนเวียนครูและบุคลากร ทำหน้าที่โดยไม่ให้เกิดวามเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ

3.ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานงานการดำเนินการกับทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVlD-19 ในกรณีการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาจพิจารณาลดบุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยใช้เทคโนโลยีในการบริหารและปฏิบัติงานแทน

4.ให้เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2563 และการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2563 และการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 6 เมษายน 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 7 เมษายน 2563 เลื่อนไปจนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co