สตม. ตรวจเข้ม 6 ขั้นตอน ก่อนเข้าไทย ต้องมีใบตรวจโควิด-19

สตม. ออกมาตรการคัดกรองผู้โดยสาร ต้องมีใบตรวจโควิด-19 ก่อนเข้าประเทศไทย

เนื่องจากประเทศไทยกำลังประสบปัญหาโรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีประเด็นสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทย

ภาพจากอีจัน
วันนี้ (22 มี.ค.63) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงประกาศขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทย ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ในช่วงนี้

ขั้นตอนที่ 1.) ผู้โดยสารทุกสัญชาติ ที่มาจากทุกประเทศ เมื่อถึงสนามบินแล้ว จะต้องแสดงหนังสือเดินทาง , ใบรับรองการกักตัว 14 วัน จากประเทศต้นทาง, ใบรับรองแพทย์ (คนไทยใช้ใบรับรองแพทย์แบบ fit to fly (ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง)

ส่วนชาวต่างชาติ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตรวจโควิด-19 และต้องแสดงหลักฐานประกันสุขภาพวงเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 US. (ประมาณ 3,200,000 บาท) พร้อมกับตั๋วเดินทาง เพื่อแสดงเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคที่เคาท์เตอร์ Health Control ของด่านควบคุมโรคฯ ก่อนถึงโถงขาเข้า ตม. เพื่อตรวจสอบ หากพบว่ามีไข้ผู้โดยสารจะต้องเข้าสู่การควบคุมในโซนที่จัดไว้ เพื่อตรวจสารคัดหลั่งโดยละเอียดจากแพทย์ ซึ่งหากเป็นชาวต่างชาติ พบว่ามีไข้ แพทย์ด่านควบคุมโรคฯ จะปฏิเสธการเข้าเมือง ส่วนคนไทย จะนำส่ง รพ. เพื่อทำ PUI หากไม่พบไข้ถึงจะอนุญาตให้เข้าสู่ขั้นตอนที่ 2

ภาพจากอีจัน
ขั้นตอนที่ 2.) เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคฯ ที่ Health Control จะตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง และตรวจการกรอก T.8 Online ในแอพพลิเคชัน AOT Airport โดยจะมีเจ้าหน้าที่การท่าฯ ช่วยแนะนำการกรอก

ขั้นตอนที่ 3.) เมื่อกรอกตามข้อ 2 ครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคฯ จะประทับตรา สธ. โดยชาวต่างชาติจะประทับตรา สธ. ในบัตร ตม.6 ส่วนคนไทย ประทับตรา สธ. ในหนังสือเดินทาง

ขั้นตอนที่ 4.) หากผู้โดยสารชาวต่างชาติ มีเอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคฯ จะใช้อำนาจตาม พรบ.โรคติดต่อฯ ปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง ส่วนผู้โดยสารคนไทย เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจ ถ้าไม่ติดเชื้อ ถึงจะประทับตรา สธ.ในหนังสือเดินทาง

ขั้นตอนที่ 5.) ผู้โดยสารที่มีตราประทับ สธ. จะสามารถเข้ารับการตรวจหนังสือเดินทางจากเจ้าหน้าที่ ตม. ที่ช่องตรวจหนังสือเดินทาง

ขั้นตอนที่ 6) เจ้าหน้าที่ ตม. ตรวจสอบว่า มีตราประทับของ สธ. หรือไม่ (ไม่ต้องตรวจสอบ App AOT Airport แล้ว เพราะจะเป็นการซ้ำซ้อน เนื่องจากมีการตรวจจาก Health Control แล้ว) หากผู้โดยสารยังไม่มีตราประทับ สธ. ให้เจ้าหน้าที่ ตม. แนะนำให้ไปติดต่อเคาน์เตอร์ Health Control เสียก่อน เนื่องจากหากไม่มีตราประทับ สธ. จะไม่ประทับตราอนุญาตเข้าเมืองเด็ดขาด

ภาพจากอีจัน
ขอความร่วมมือกับประชาชนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย ให้ปฎิบัติตามขั้นตอนอย่าละเอียด เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส-19