เพชรบูรณ์สั่งให้ร้านสะดวกซื้อ 24 ชม. เปิด-ปิด เป็นเวลา

เพชรบูรณ์คุมเข้ม! สั่งร้านสะดวกซื้อ 24 ชม. เปิด-ปิด เป็นเวลาตี 5 ถึงเที่ยงคืน มีผล 24 มี.ค. – 12 เม.ย. 63
เพชรบูรณ์สั่งให้ร้านสะดวกซื้อ 24 ชม. เปิด-ปิด เป็นเวลา

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ออกหนังสือประกาศมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีคำสั่ง เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ซึ่งขณะนี้พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว และเป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบตามมติการประชุมของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้ให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน ประกอบกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) และจากประกาศดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนส่วนหนึ่งเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อกลับภูมิลำเนา

ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 22 , 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 258 ประกอบมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 จึงมีคำสั่งเพื่อการป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. สั่งปิดชั่วคราว ระหว่างวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563
- สถานประกอบกิจการ อาบ อบ นวด
- สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร นวดแผนโบราณ เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
- สถานประกอบกิจการโรงมหรสพ (โรงภาพยนตร์, โรงละคร ฯลฯ)
- สถานประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย (ฟิตเนส)
- สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ
- วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อำเภอเขาค้อ,วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ อำเภอศรีเทพ
- สนามมวย,ค่ายมวย ทุกแห่ง
- สนามชนไก่ทุกแห่ง
- โรงเรียน และให้งดการเรียนการสอน การสอนพิเศษ ทั้งในและนอกระบบ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
- ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
- สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน
- โรงเรียนผู้สูงอายุ
- ร้านคาราโอเกะ
- ร้านเกม, ร้านอินเตอร์เน็ต
- สระว่ายน้ำ
- สวนสนุก เครื่องเล่นสำหรับเด็กทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- โต๊ะสนุกเกอร์, โต๊ะบิลเลียด
- ตลาดนัด เว้นแต่ให้เปิดได้เฉพาะเป็นตลาดนัดในการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต สำหรับตลาดที่มีการจำหน่ายเสื้อผ้า ตลาดสินค้ามือสอง ให้ปิดทั้งหมด
- ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าสะดวกซื้อที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง โดยให้เปิดจำหน่ายได้ในช่วงเวลาตั้งแต่ 05.00 – 00.00 น.
- โรงแรม รีสอร์ท สถานที่ให้เช่าที่พักชั่วคราว รายวัน หรือรายชั่วโมง

2. งดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- งดการจัดประชุม อบรม สัมมนา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์
- งดการจัดงานอุปสมบท การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ งานวันเกิด ยกเว้น การจัดงานประเพณีเลี้ยงปีหมู่บ้านให้ทำได้เฉพาะผู้ประกอบพิธีโดยลำพังและห้ามบุคคลอื่นเข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
สั่ง ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2563
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co