AD

กทม. พร้อมรับและปฏิบัติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งจะประกาศใช้ในวันที่ 26 มี.ค. นี้

กทม. กำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับและปฏิบัติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน – จัดทำร่าง BCP รับมือสถานการณ์วิกฤต
กทม. พร้อมรับและปฏิบัติตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งจะประกาศใช้ในวันที่ 26 มี.ค. นี้
AD

วันที่ 24 มี.ค.63 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 กรุงเทพมหานคร

โดยในที่ประชุมวันนี้ ได้มีการกำชับให้หน่วยงานต่าง ๆ เตรียมความพร้อมรับและปฏิบัติตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซึ่งนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศใช้เป็นระยะเวลา 1 เดือน และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 มี.ค.63 เป็นต้นไป เพื่อยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำร่างแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กรในการบริหารงานในสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์วิกฤต เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดำเนินงาน ลดความเสียหาย หรือจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยให้คณะทำงานพิจารณารายละเอียดร่างแผนฯ ดังกล่าว ก่อนจะมีการนำมาใช้ปฏิบัติจริง

ทั้งนี้ จะพิจารณาแบ่งลักษณะงานออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1.งานที่หน่วยงานจำเป็นต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถหยุดได้ และไม่สามารถปฏิบัติจากที่บ้านได้ เช่น งานทะเบียน งานรักษาความปลอดภัย และช่วยเหลือประชาชน งานรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เป็นต้น

2.งานที่สามารถปฏิบัติงานจากที่บ้านได้ (Work from Home) โดยใช้ระบบงานพื้นฐาน เช่น การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาสนับสนุนการทำงานเพื่อให้สะดวกขึ้น และเป็นงานที่ไม่ควรหยุดชะงักเป็นเวลานาน หรือเป็นงานที่สามารถมาปฏิบัติที่หน่วยงานได้เป็นครั้งคราวเท่าที่จำเป็น ซึ่งส่วนมากจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร เช่น งานธุรการ งานจัดทำแผน ฯลฯ

3.งานที่ไม่จำเป็นเร่งด่วน สามารถชะลอ หรือระงับการดำเนินงานชั่วคราวได้ เช่น งานจัดฝึกอบรมให้ความรู้ เป็นต้น เมื่อวิเคราะห์งานตามความสำคัญหรือความจำเป็นเร่งด่วนของงานที่ต้องมาปฏิบัติในกรณีเกิดโรคระบาดแล้ว จะกำหนดแนวทางการปรับเปลี่ยนการทำงานและสถานที่ปฏิบัติงานต่อไป

ภาพจากอีจัน
ภาพจากอีจัน

สำหรับความคืบหน้าการจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าสำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไป ตอนนี้ผลิตได้รวมทั้งสิ้น 118,053 ชิ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มี.ค.63) ซึ่งบางส่วนได้แจกจ่ายให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ทางหนึ่งแล้ว

AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co