สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ลดดอกเบี้ยและขยายเวลาชำระหนี้ สู้โควิด-19

รวมมาตรการ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ลดดอกเบี้ย-ขยายเวลาชำระหนี้ –ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉิน ช่วย ปชช. ฝ่าวิกฤติโควิด-19
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ลดดอกเบี้ยและขยายเวลาชำระหนี้ สู้โควิด-19

วันนี้ (25 มีนาคม 2563) รัฐบาลมีมาตรการเพื่อรองรับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้านการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจสำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยหนึ่งในมาตรการก็คือ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ภาพจากอีจัน
โดยจัดการหนี้เดิมที่มีอยู่พักเงินต้น ลดดอกเบี้ยและขยายระยะเวลาชำระหนี้ แก่ลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เช่น

- พักชำระเงินต้น 2 ปี จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน 50%-100% (ธ.ออมสิน)
- ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ไม่เกิน 20 ปี ปลอดเงินต้นไม่เกิน 3 ปีแรก (ธ.ก.ส.)
- ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำบัตรเครดิต ลดเหลือ 5% และเงินกู้บัตรเงินสด ลดเหลือ 3% (ธ.ออมสิน)
- ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน (ธ.อาคารสงเคราะห์-ธอส.)
- ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1.00% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (ร.อาคารสงเคราะห์-ธอส.)
-รีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตและบัตรเงินสด 100,000 บาทต่อราย ลดอัตราดอกเบี้ย 8.5% - 10.5% ต่อปีระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 4 ปี (ธ.ออมสิน)
-ช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ยังไม่เป็น NPL ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563
-บัตรเครดิตและสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน
-ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ จากเดิม 10% เหลือ 5% (ในปี 2563-2564) 8% ในปี 2565) 10% (ในปี 2566)
-สามารถแปลงหนี้เป็นสินเชื่อระยะยาวที่ดอกเบี้ยต่ำลงได้
-เงินกู้ส่วนบุคคลและจำนำทะเบียนรถ ธ.พาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน และผู้ให้บริการอื่น เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน หรือลดค่างวดอย่างน้อย 30% ของค่างวดเดิมเป็นเวลา 6 เดือน
-เงินกู้เช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ (ไม่เกิน 35,000 บาท) และรถทุกประเภท (ไม่เกิน 250,000 บาท) และลิสซิ่ง มูลหนี้คงเหลือไม่เกิน 3 ล.บ. เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน หรือพักชำระหนี้เงินต้น6 เดือน
-เงินกู้บ้าน (ไม่เกิน 3 ล้านบาท) พักชำระหนี้เงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยเป็นรายกรณี
สำหรับลูกหนี้ที่ชำระหนี้ได้ตามปกติและไม่ขอรับความช่วยเหลือ ผู้ให้บริการจะให้เงื่อนไขเงินพิเศษตามความเหมาะสม
- โรงรับจำนำปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ และผ่อนผันหรือยืดระยะเวลาการชำระหนี้แก่ผู้จำนำ
-ธ.ออมสิน/ธกส. เงินกู้ฉุกเฉินกู้เพื่อไปชำระหนี้ที่ต้องชำระ (หนี้ผ่อนรถผ่อนบ้าน) รายละ 10,000 บาทวงเงินรวม 40,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน กู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นดอกเบี้ย 6 เดือน ไม่ต้องใช้หลักประกัน
-ธ.ออมสิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงกู้เพื่อไปชำระหนี้ที่ต้องชำระ (หนี้ผ่อนรถ/ผ่อนบ้าน)
รายละ 50,000 บาท วงเงินรวม 20,000 ล.บ. ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน กู้ไม่เกิน 3 ปี ใช้หลักประกัน

ภาพจากอีจัน
ให้เงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้ใหม่ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ (ถ้าต้องการ)
-ธ.อาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
- วงเงิน 1,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี ผ่อนชำระไม่เกิน 6 เดือน กู้ภายใน 31 มี.ค. 63
- วงเงิน 10,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 1.0% ต่อปี ผ่อนชำระไม่เกิน 4 เดือน กู้ภายใน 30 มิ.ย. 63
-ธ.ออมสิน/ธกส. เงินกู้ฉุกเฉิน/กู้เพื่อไปชำระหนี้ที่ต้องชำระ (หนี้ผ่อนรถผ่อนบ้าน) รายละ 10,000 บาท วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน กู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นดอกเบี้ย 6 เดือน ไม่ต้องใช้หลักประกัน
-ธ.ออมสิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงกู้เพื่อไปชำระหนี้ที่ต้องชำระ (หนี้ผ่อนรถผ่อนบ้าน)
รายละ 50,000 บาท วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน กู้ไม่เกิน 3 ปี ใช้หลักประกัน
-สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) ประชาชนฐานราก 200,000 ราย มีเงินจ่ายค่าครองชีพ
วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0.125% ต่อเดือน กู้ไม่เกิน 2 ปี
ภาพจากอีจัน

Related Stories

No stories found.