ขั้นตอนรับประโยชน์ทดแทน สำหรับผู้ว่างงาน

ดร.ดวงฤทธิ์ ผู้ช่วย รมต.กระทรวงแรงงาน แจง ขั้นตอนรับประโยชน์ทดแทน สำหรับผู้ว่างงาน
ขั้นตอนรับประโยชน์ทดแทน สำหรับผู้ว่างงาน

วันนี้ (25 มี.ค. 63) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ชี้แจงขั้นตอนการรับประโยชน์ทดแทนสำหรับผู้ที่ว่างงานจากสภาวะแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีขั้นตอนสำหรับผู้ว่างงานทั้งหมด 2 กรณี ดังนี้

ภาพจากอีจัน
กรณีที่ 1 กรณีภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราวประกันสังคม จะจ่ายให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน 50% ไม่เกิน 7,500 บาท
โดยในกรณีบุคคลที่นายจ้างไม่ให้ทำงานสั่งกักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัส หรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ นายจ้างต้องรับรองการเป็นลูกจ้าง และแจ้งวันที่ลูกจ้างไม่สามารถ ไปทำงานได้ โดยผู้ประกันตนและนายจ้าง ต้องส่งข้อมูลดังกล่าวมาที่ช่องทางการยื่นคำขอแบบ e-form บนเว็บไซต์ www.sso.go.th
ส่วนกรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก รัฐที่สั่งปิดสถานประกอบการชั่วคราว ผู้ประกันตนต้องยื่นคำขอรับประโยชน์ อื่นๆ ทดแทน (สปส.2-01/7) แต่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน ผ่านช่องทางการยื่นคำขอแบบ e-form บนเว็บไซต์ www.sso.go.th เช่นกัน
กรณีที่ 2 ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน เนื่องจาก COVID-19 ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน อัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน 50% ไม่เกิน 7,500 บาท โดยผู้ประกันตนต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และจะต้องรายงานตัวเดือนละ 1 ครั้ง บนเว็บไซต์ www.empui.doe.go.th จากนั้น ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน ว่างงาน (สปส.2-01/7) แบบ e-form บนเว็บไซต์ www.sso.go.th
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ว่างงานยังสามารถยื่นข้อมูลต่างๆ ผ่านการ ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงานประกันสังคม ได้ทั่วประเทศ หรือ
- ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ
- ส่งทางโทรสาร (FAX) ของสำนักงานประกันสังคมพื้นที่จังหวัด/สาขา หรือ
- ส่งทาง e-mail ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่จังหวัดสาขากำหนด หรือ
- ส่งทางไลน์ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขากำหนด

Related Stories

No stories found.