ข่าวทั่วไป 31 มีนาคม 2563 | 15:34 น.

กรมบัญชีกลาง อนุมัติงบฉุกเฉิน สกัดโควิด-19 ใน กทม. และ 76 จังหวัด 50 ล้านบาท

เขียนโดย อีจัน
กรมบัญชีกลาง อนุมัติงบฉุกเฉิน สกัดโควิด-19 ใน กทม. และ 76 จังหวัด 50 ล้านบาท

กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายวงเงินป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินโควิด-19 ใน กทม. และ 76 จังหวัด 50 ล้านบาท

วันที่ 31 มีนาคม 2563 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่าตามที่ได้เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 แพร่ระบาดและกระจายไปทั่วภูมิภาคของโลก โดยองค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้การระบาดเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ภาพจากอีจัน

ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกายของประชาชนเป็นอย่างมาก และแนวโน้มของสถานการณ์อาจส่งผลกระทบต่อวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกัน หรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่มีอยู่ อาจไม่เพียงพอต่อการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่ประชาชนได้ เนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ไม่ได้กำหนดให้สามารถขยายวงเงินทดรองราชการดังกล่าวได้     

ภาพจากอีจัน

ดังนั้นเพื่อให้สามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จึงได้อนุมัติให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัด ปฏิบัตินอกเหนือระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ข้อ 18 กรณีขยายวงเงินทดรองราชการ ในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจำนวน 50 ล้านบาท ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเฉพาะสถานการณ์ในครั้งนี้ได้เป็นกรณีพิเศษ

ภาพจากอีจัน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า การอนุมัติให้ขยายวงเงินทดรองราชการดังกล่าว เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณในช่วงที่ประเทศเกิดวิกฤตจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้พื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังและควบคุมติดตามการระบาดของโรค ประเมินสถานการณ์ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ วิเคราะห์สถานการณ์ความเป็นไปได้ และพฤติการณ์ ปัจจัยบ่งชี้ต่างๆ ว่ามีความจำเป็นต้องป้องกัน หรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

รวมทั้งเสนอมาตรการและแนวทางในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติดังกล่าว ต่ออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่ออนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการสำหรับพื้นที่ทั้ง 76 จังหวัด ให้คณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดดำเนินการประเมินสถานการณ์ระดับความรุนแรง วิเคราะห์สถานการณ์ความเป็นไปได้ พฤติการณ์ ปัจจัยบ่งชี้ต่างๆ ว่ามีความจำเป็นต้องป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

รวมทั้งเสนอมาตรการและแนวทางในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติดังกล่าว ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่ออนุมัติจ่ายเงินทดรองราชการต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เดินหน้าพัฒนาหมู่บ้านเพื่อความยั่งยืน ที่โคราช
ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เดินหน้าพัฒนาหมู่บ้านเพื่อความยั่งยืน ที่โคราช
เก๋งซิ่งชนคนตาย ทิ้งรถหนี เจอกัญชาอัดแท่งซุกเต็มรถ
เก๋งซิ่งชนคนตาย ทิ้งรถหนี เจอกัญชาอัดแท่งซุกเต็มรถ
ผู้โดยสารเรือไดมอนด์ ปรินเซส ทยอยขึ้นฝั่งแล้ว หลังพ้นระยะกักกันโควิด-19
ผู้โดยสารเรือไดมอนด์ ปรินเซส ทยอยขึ้นฝั่งแล้ว หลังพ้นระยะกักกันโควิด-19
ประหารแล้ว! “ซุน เสี่ยวกั่ว” นักโทษอาชญากรรมต่อเนื่อง
ประหารแล้ว! “ซุน เสี่ยวกั่ว” นักโทษอาชญากรรมต่อเนื่อง
ย้อนรอยคดี บรรยินพัวพันฮุบหุ้น-ฆ่าเสี่ยชูวงษ์ ก่อนเอี่ยวฆ่าพี่ชายผู้พิพากษา
ย้อนรอยคดี บรรยินพัวพันฮุบหุ้น-ฆ่าเสี่ยชูวงษ์ ก่อนเอี่ยวฆ่าพี่ชายผู้พิพากษา